Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán (ďalej aj „SO“) pre operačný program Výskum a inovácie (ďalej aj „OP VaI“) vyhlasuje Výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej aj „ŽoNFP“) predloženej v rámci vyzvania na realizáciu národného projektu zameraného na zvýšenie využívania ochrany práv duševného vlastníctva v rámci OP VaI prioritnej osi PO1 – Podpora výskumu, vývoja a inovácií OP VaI a prioritnej osi PO2 - Podpora výskumu, vývoja a inovácií v Bratislavskom kraji.

 

Dátum vyhlásenia výzvy: 06. 12. 2016

Dátum uzávierky výzvy: otvorená - Informácia o zrušení výzvy

Dátum zrušenia výzvy: 19.04.2021

 

 

Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o NFP

Príloha č. 1 - Žiadosť o zaradenie na pozíciu odborného hodnotiteľa žiadostí o NFP

Príloha č. 2 - Európsky formulár životopisu

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť