Prehľad výziev OP II implementovaných v gescii MH SR

Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP na rok 2022, verzia 1

Kompletné informácie o posúdených identifikovaných synergických účinkoch a komplementaritách v rámci harmonogramov výziev a vyzvaní programov EŠIF sú k dispozícií na webovej stránke www.partnerskadohoda.gov.sk.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť