Prehľad výziev OP VaI implementovaných v gescii MH SR

 

Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP na rok 2020, verzia 1

Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP na rok 2019, verzia 4

  • Informácia o identifikovaných synergických účinkoch a komplementaritách k plánovaným výzvam
  • Stanovisko pracovnej komisie

  

Kompletné informácie o posúdených identifikovaných synergických účinkoch a komplementaritách v rámci harmonogramov výziev a vyzvaní programov EŠIF sú k dispozícií na webovej stránke www.partnerskadohoda.gov.sk.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť