The Managing Authority for the Operational Programme Research and Innovation (henceforth “OP R&I”) hereby launches a Call for international experts/specialists Applications for the purpose of creating a Database of international experts/specialists who are to be employed in order to improve the quality of research and development projects which are financed from the European Regional Development Fund within the OP R&I.
With the help of international experts/specialists, it is our aim is to ensure high quality and excellence of all Research and Development Plans and Grant Applications submitted as well as to achieve the highest quality of approved research and development projects during implementation. Along with Grant Application assessment the role of international experts/specialists will be to annually participate in periodical evaluation of implemented long-term (5-7 years) projects during their implementation.
Due to the fact that international experts are expected to work in English language thus the Call itself together with the Database for International experts Application form are both in English.


 

Publishing of the Call for Applications: 10 December 2015
Call for Applications update: 11 November 2016
Closing date: 05 December 2016

                                                                                                             

 

 

Call for international experts/specialists for OP R&I

Application for the database of international  experts/specialists for OP R&I

Rectification no. 1

archive

 

Výzva na výber zahraničných expertov OP VaI

Riadiaci orgán pre operačný program Výskum a inovácie (ďalej len „OP VaI“) vyhlasuje výzvu na výber zahraničných expertov za účelom zostavenia Databázy zahraničných expertov využívaných pre potreby skvalitňovania projektov výskumu a vývoja financovaných z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci OP VaI.
Cieľom je s pomocou zahraničných expertov zabezpečiť vysokú kvalitu predkladaných žiadostí o nenávratný finančný príspevok ako aj kvalitnú obsahovú implementáciu projektov výskumu a vývoja. Úlohou zahraničných expertov bude okrem posudzovania predkladaných výskumno-vývojovích zámerov aj pravidelné ročné vyhodnocovanie dlhodobých projektov (5 až 7 rokov) počas ich realizácie.
Keďže pracovným jazykom zahraničných expertov bude angličtina, táto výzva aj prihláška sú tiež v anglickom jazyku.
 
Dátum vyhlásenia výzvy: 10.12.2015
Dátum aktualizácie výzvy: 11.11.2016

Dátum uzávierky výzvy:   05.12.2016

 

UZATVORENIE VÝZVY

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť