17.12.2021 - Výzva na predkladanie žiadostí o NFP na podporu nepodnikateľských a podnikateľských výskumno-vývojových kapacít v doménach inteligentnej špecializácie RIS3 SK s kódom OPII-VA/DP/2021/9.3-01

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra vyhlásilo výzvu zameranú na podporu výskumno-vývojové aktivity jedinečných riešiteľských tímov nepodnikateľských výskumných organizácií a podnikov. Podporené budú aktivity, ktoré prispejú k návratu špičkových slovenských vedcov pôsobiacich v zahraničí, resp. pritiahnu zahraničných špičkových vedcov/resp. odborníkov z aplikačnej sféry pre dlhodobejšie pôsobenie v rámci slovenských inštitúcií VaV v doménach inteligentnej špecializácie RIS3 SK.  Podporené budú taktiež komplementárne projekty s programom Horizont 2020, ERA Chair a MSCA a výskumno-vývojové aktivity zamerané na riešenie pandémie COVID-19.

 

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 25 000 000 EUR

Minimálna a maximálna výška NFP na projekt je stanovená v rozsahu 500 000 – 1 500 000 EUR.

 

Dátum vyhlásenia:            17.12.2021

Dátum uzavretia:               do vyčerpania celkovej alokácie finančných prostriedkov stanovej v tejto výzve

Typ výzvy:                           otvorená

                                             termín uzavretia prvého hodnotiaceho kola: 5. február 2022

                                             frekvencia uzatvárania ďalších hodnotiacich kôl je v intervale 4 týždňov

 

Oprávnení žiadatelia: nepodnikateľské výskumné organizácie podľa § 7 písm. a), b), c) 

zákona č. 172/2005 Z. z. o  organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení

zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácií ústrednej štátnej správy

v znení neskorších predpisov – konkrétne nasledovné subjekty:

  1. a) štátny sektor, ktorý tvorí Slovenská akadémia vied a právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj zriadené ústrednými orgánmi štátnej správy
  2. b) sektor verejných výskumných inštitúcií, ktorý tvoria verejné výskumné inštitúcie
  3. c) sektor vysokých škôl, ktorý tvoria verejné vysoké školy, štátne vysoké školy, súkromné vysoké školy a nimi založené právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj

 

Oprávnení partneri: nepodnikateľské výskumné organizácie podľa § 7 písm. a), b), c), d) a podniky podľa

  • 7 písm. e) zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácií ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov – konkrétne nasledovné subjekty:
  1. a) štátny sektor, ktorý tvorí Slovenská akadémia vied a právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj zriadené ústrednými orgánmi štátnej správy
  2. b) sektor verejných výskumných inštitúcií, ktorý tvoria verejné výskumné inštitúcie
  3. c) sektor vysokých škôl, ktorý tvoria verejné vysoké školy, štátne vysoké školy, súkromné vysoké školy a nimi založené právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj
  4. d) neziskový sektor, ktorý tvoria neziskové organizácie, občianske združenia a združenia právnických osôb uskutočňujúce výskum a vývoj
  5. e) podnikateľský sektor, ktorý tvoria podnikatelia, ktorí v rámci svojich podnikateľských činností uskutočňujú aj výskum a vývoj (mikro, malé a stredné podniky tzv. MSP; veľké podniky)

 

Špecifické podmienky: Partnerstvo je povinné minimálne s jedným subjektom podľa  § 7 písm. e). pričom podiel NFP tohto/týchto subjektov musí byť v minimálnej výške 30% z NFP v predloženej žiadosti. Žiadateľ môže vytvoriť partnerstvo, resp. konzorcium max. s 2 partnermi (spolu so žiadateľom 3 subjekty).

 

Oprávnené miesto realizácie projektu: Trnavský, Trenčiansky, Nitriansky, Banskobystrický, Žilinský, Košický a Prešovský kraj (tzv. menej rozvinuté regióny na úrovni NUTS III), s možnosťou uplatnenia čl. 70 (2) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, len na území SR subjektom so slovenským IČO - m.

 

Kontaktné údaje:                 Výskumná agentúra ,

                                               Sliačska 1, 831 02  Bratislava,

                                               IČO: 31819494

                                               info@vyskumnaagentura.sk

                                               www.opvai.sk, www.vyskumnaagentura.sk

 

Vzor zmluvy o NFP (účinnosť od 15.08.2022) 

Aktualizovaná zmluva o NFP v zmysle Hromadnej zmeny zmluvy (účinnosť od 29.07.2022)

Vzor zmluvy o NFP (účinnosť od 17.06.2022) 

 

Usmernenie č.1 (k 27.04.2022)

Výzva OPII-VA/DP/2021/9.3-01 (konsolidované znenie v zmysle Usmernenia č.1)

Prílohy k výzve (konsolidovaná verzia v znení Usmernenia č.1)

 

Výzva OPII-VA/DP/2021/9.3-01

Prílohy k výzve

Často kladené otázky - FAQ

 

Informácia k rozhodnutiam k žiadostiam o NFPv rámci 4. hodnotiaceho kola

Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR konajúce prostredníctvom Výskumnej agentúry týmto oznamuje žiadateľom, ktorí podali žiadosti o NFP v rámci 4. hodnotiaceho kola (uzávierka 29.4.2022) Výzvy na podporu nepodnikateľských a podnikateľských výskumno-vývojových kapacít v doménach inteligentnej špecializácie RIS3 SK s kódom OPII-VA/DP/2021/9.3-01, že z dôvodu predĺženia procesov odborného hodnotenia nebudú rozhodnutia vydané v rámci 70-dňovej lehoty vyplývajúcej z platného Systému riadenia EŠIF. 

Rozhodnutia k žiadostiam o NFP predloženým v rámci uvedeného hodnotiaceho kola budú vydané v lehote do 14.10.2022, pričom o neskoršom termíne vydania rozhodnutia budú všetci dotknutí žiadatelia informovaní aj individuálne.

 

Informácia k rozhodnutiam k žiadostiam o NFPv rámci 2. hodnotiaceho kola

Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR konajúce prostredníctvom Výskumnej agentúry týmto oznamuje žiadateľom, ktorí podali žiadosti o NFP v rámci 2. hodnotiaceho kola (uzávierka 5.3.2022) Výzvy na podporu nepodnikateľských a podnikateľských výskumno-vývojových kapacít v doménach inteligentnej špecializácie RIS3 SK s kódom OPII-VA/DP/2021/9.3-01, že z dôvodu predĺženia procesov pri ukončovaní odborného hodnotenia a predĺženia administratívnych úkonov pred vydaním rozhodnutia nebudú rozhodnutia vydané v rámci 70-dňovej lehoty vyplývajúcej z platného Systému riadenia EŠIF.

Rozhodnutia k žiadostiam o NFP predloženým v rámci uvedeného hodnotiaceho kola budú vydané v lehote do 09.09.2022, pričom o neskoršom termíne vydania rozhodnutia budú všetci dotknutí žiadatelia informovaní aj individuálne.

 

Informácia o  uzavretí výzvy

17.3.2022 - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra v zmysle kap. 3.1.1 ods. 16 Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020, verzia 11 zo dňa 15.6.2021, oznamuje, že uzatvorením 4. hodnotiaceho kola dňa 01. 05. 2022, uzatvára výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) na podporu nepodnikateľských a podnikateľských výskumno-vývojových kapacít v doménach inteligentnej špecializácie RIS3 SK s kódom OPII-VA/DP/2021/9.3-01. Dôvodom uzavretia výzvy je skutočnosť, že dopyt predložených žiadostí o NFP dosiahol indikatívnu výšku finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu.

Po termíne 30.04.2022 (do konca dňa) už nebude možné predkladať žiadosti o NFP.

 

Oznam pre žiadateľov, ktorí podali žiadosti o NFP v rámci 2. hodnotiaceho kola (uzávierka 5.3.2022) 

Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR konajúce prostredníctvom Výskumnej agentúry týmto oznamuje žiadateľom, ktorí podali žiadosti o NFP v rámci 2. hodnotiaceho kola (uzávierka 5.3.2022) Výzvy na podporu nepodnikateľských a podnikateľských výskumno-vývojových kapacít v doménach inteligentnej špecializácie RIS3 SK s kódom OPII-VA/DP/2021/9.3-01, že z dôvodu predĺženia procesov odborného hodnotenia nebudú rozhodnutia vydané v rámci 70-dňovej lehoty vyplývajúcej z platného Systému riadenia EŠIF.

Rozhodnutia k žiadostiam o NFP predloženým v rámci uvedeného hodnotiaceho kola budú vydané v lehote do 30.8.2022, pričom o neskoršom termíne vydania rozhodnutia budú všetci dotknutí žiadatelia informovaní aj individuálne.

 

Oznam pre žiadateľov, ktorí podali žiadosti o NFP v rámci 1. hodnotiaceho kola (uzávierka 5.2.2022) 

Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR konajúce prostredníctvom Výskumnej agentúry týmto oznamuje žiadateľom, ktorí podali žiadosti o NFP v rámci 1. hodnotiaceho kola (uzávierka 5.2.2022) Výzvy na podporu nepodnikateľských a podnikateľských výskumno-vývojových kapacít v doménach inteligentnej špecializácie RIS3 SK s kódom OPII-VA/DP/2021/9.3-01, že z dôvodu vysokého počtu žiadostí o NFP a predĺženia procesov odborného hodnotenia nebudú rozhodnutia vydané v rámci 70-dňovej lehoty vyplývajúcej z platného Systému riadenia EŠIF.

Rozhodnutia k žiadostiam o NFP predloženým v rámci uvedeného hodnotiaceho kola budú vydané v lehote do 31.8.2022, pričom o neskoršom termíne vydania rozhodnutia budú všetci dotknutí žiadatelia informovaní aj individuálne.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť