22.11.2021 - Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu výskumných kapacít a kompetencií vo výskume a vývoji v rámci Univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier v Bratislavskom kraji s kódom OPII-VA/DP/2021/10.1-01

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra vyhlásilo výzvu zameranú na podporu výskumno-vývojových aktivít vedeckých tímov univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier, ktoré boli vybudované v rámci predchádzajúceho programového obdobia. Podporené budú aktivity realizované v súlade so stratégiou RIS3 Sk v doménach inteligentnej špecializácie RIS3 SK, ako aj aktivity súvisiace s riešením pandémie COVID-19. 

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 5 700 000 EUR, čo vrátane spolufinancovania so štátneho rozpočtu predstavuje nenávratný finančný príspevok (NFP) vo výške minimálne 10 830 000 EUR v závislosti od intenzity financovania NFP  95 – 100%, pričom minimálna a maximálna výška NFP na projekt je stanovená v rozsahu 1 000 000 – 6 000 000 EUR.


Dátum vyhlásenia výzvy:      22.11.2021

 

Dátum uzavretia:                  do vyčerpania celkovej alokácie finančných prostriedkov stanovej v tejto výzve,
                                                najneskôr však dňa 31. marca 2022, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr

                                               

Typ výzvy:                               otvorená

                                                 termín uzavretia prvého hodnotiaceho kola: 22. január 2022

                                                 termín uzavretia druhého (posledného) hodnotiaceho kola: 31. marec 2022

 

Oprávnení žiadatelia:           prijímatelia projektov univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier

                                                 v rámci operačného programu Výskum a vývoj

                                                 (kódy výziev: OPVaV-2012/4.2/08- RO a OPVaV-2013/4.2/09-RO).

                                                 V prípade Slovenskej akadémie vied (SAV) sú oprávnenými žiadateľmi

                                                 aj ústav SAV, ktorý sa podieľal na realizácií projektov

                                                 prijímateľa SAV v rámci uvedených výziev.

 

Oprávnené miesto                Bratislavský samosprávny kraj, s možnosťou uplatnenia čl. 70 (2)

realizácie projektu:               Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013

                                                

Kontaktné údaje:                 Výskumná agentúra ,

                                               Sliačska 1, 831 02  Bratislava,

                                               IČO: 31819494

                                               info@vyskumnaagentura.sk

                                               www.opvai.sk, www.vyskumnaagentura.sk

Vzor zmluvy o NFP (účinnosť od 17.06.2022)

Vzor zmluvy o NFP (k 26.05.2022)

 

Usmernenie č.2 (k 20.05.2022)

Výzva OPII-VA/DP/2021/10.1-01 (konsolidované znenie v zmysle Usmernenia č.2)

 

Usmernenie č.1 (k 27.04.2022)

Výzva OPII-VA/DP/2021/10.1-01 (konsolidované znenie v zmysle Usmernenia č.1)

Prílohy k výzve (konsolidovaná verzia v znení Usmernenia č.1)

 

Výzva OPII-VA/DP/2021/10.1-01

Prílohy k výzve

 

 

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť