5.08.2020 - Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu účasti slovenských výskumných inštitúcií v medzinárodných výskumných projektoch zameraných na boj proti pandémii vyvolanej ochorením COVID-19, kód OPII-VA/DP/2020/9.2-01

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu účasti slovenských výskumných inštitúcií v medzinárodných výskumných projektoch zameraných na boj proti pandémii vyvolanej ochorením COVID-19, kód OPII-VA/DP/2020/9.2-01

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 20 000 000 EUR. K výške zdrojov EÚ je vyčlenená príslušná výška finančných prostriedkov štátneho rozpočtu v súlade so Stratégiou financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020.


Dátum vyhlásenia výzvy:      5.8.2020

Dátum uzavretia:                   do vyčerpania celkovej alokácie finančných prostriedkov stanovej v tejto výzve,

                                                 najneskôr však dňa 30.09.2020

Typ výzvy:                               otvorená

 

Informácia o aktuálnom stave výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu účasti slovenských výskumných inštitúcií v medzinárodných výskumných projektoch zameraných na boj proti pandémii vyvolanej ochorením COVID-19  (kód OPII-VA/DP/2020/9.2-01)

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra si dovoľuje informovať, že v rámci výzvy na podporu účasti slovenských výskumných inštitúcií v medzinárodných výskumných projektoch zameraných na boj proti pandémii vyvolanej ochorením COVID-19 (kód OPII-VA/DP/2020/9.2-01) bolo ku dňu 31.8.2020 prijatých 5 žiadostí o nenávratný finančný príspevok v žiadanej sume 8,9 mil. EUR (zdroje EÚ).

 

Aktualizovaná zmluva o NFP v zmysle Hromadnej zmeny zmluvy (k 29.07.2022)

Aktualizovaná zmluva o NFP v zmysle Hromadnej zmeny zmluvy (k 01.02.2022)

Vzor zmluvy o NFP (k 18.12.2020)

Vzor zmluvy o NFP

 

Usmernenie č.1 (k 18.12.2020)

Výzva OPII-VA/DP/2020/9.2-01 (konsolidované znenie v zmysle Usmernenia č.1)

Prílohy k výzve (konsolidovaná verzia v znení Usmernenia č.1)

 

 

Výzva OPII-VA/DP/2020/9.2-01

Prílohy k výzve

Personálna matica

Výzva v kocke

Často kladené otázky - FAQ (aktualizované 18.9.2020) 

MŠVVAŠ SR V SPOLUPRÁCI S VÝSKUMNOU AGENTÚROU  ORGANIZUJE K TEJTO VÝZVE INFORMAČNÝ SEMINÁR PRE ŽIADATEĽOV

Seminár sa uskutoční v priestoroch Výskumnej agentúry (VA) na Sliačskej č. 1, 831 02  v Bratislave dňa 28. augusta 2020 (piatok)

Prihlasovanie na seminár je možné do 24.08. 2020 do 16,00 hod. prostredníctvom on-line prihlášky: Prihlasovanie na informačný seminár - OPII-VA/DP/2020/9.2-01

Ponúkame Vám možnosť posielať otázky, ktoré budú zodpovedané počas seminára. Otázky posielajte, prosím, najneskôr do 24.08.2020 do 12,00 hod. (pondelok) na mailovú adresu: info@vyskumnaagentura.sk.

 

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť