Odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF (OCKÚ OLAF) vznikol za účelom plnenia záväzkov vyplývajúcich z článku 325 Zmluvy o fungovaní Európskej únie z poverenia vlády Slovenskej republiky ako koordinačný úrad boja proti podvodom. Je organizačným útvarom Sekcie kontroly Úradu vlády SR.

Jeho úlohou je koordinovať legislatívne, administratívne a operatívne činnosti s cieľom zabezpečiť ochranu finančných záujmov EÚ a za týmto účelom úzko spolupracovať s orgánmi a inštitúciami SR zodpovednými za riadenie, implementáciu, kontrolu a audit výdavkov rozpočtu EÚ a na druhej strane za výber, kontrolu a audit finančných prostriedkov, ktoré predstavujú zdroj príjmov rozpočtu EÚ, ako aj s orgánmi a inštitúciami zodpovednými za konania o spätnom vymáhaní, ukladaní sankcií a postihovaní pôvodcov nezákonných činností súvisiacich s poškodzovaním finančných záujmov EÚ. Taktiež spolupracujú v oblasti vzdelávania a školiacich aktivít zameraných na boj proti podvodom.

Jednou z významných úloh CKÚ OLAF je prijímať, evidovať a monitorovať všetky zistené a odhalené porušenia pravidiel pri čerpaní finančných prostriedkov z fondov Európskej únie, ako aj podozrenia z ich porušovania (t.j. nezrovnalosti a podozrenia z nezrovnalostí); následne nezrovnalosti analyzovať a nahlasovať Európskemu úradu pre boj proti podvodom / Európskej komisii.

OCKÚ OLAF zverejňuje spolu s ostatnými partnermi siete AFCOS (Koordinačný útvar pre boj proti podvodom) Výročnú správu o aktivitách sieťových partnerov v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ v SR v roku 2015, ktorá bola vypracovaná členmi Pracovnej skupiny pre komunikáciu zriadenej pod Riadiacim výborom pre ochranu finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike.

 

 Európsky úrad pre boj proti podvodom - OLAF bol zriadený Európskou komisiou za účelom zvýšenia účinnosti boja proti podvodom s finančnými prostriedkami Európskej únie (EÚ) rozhodnutím č. 1999/352/ES z 28. apríla 1999. Má sídlo v Bruseli.

„OLAF“ je skratka pochádzajúca z francúzskeho názvu pre Európsky úrad pre boj proti podvodom: „Office européen de lutte anti-fraude“.
OLAF je nezávislý úrad zodpovedný za vykonávanie vyšetrovaní podvodov, korupcie a iných nezákonných činností, vrátane zneužitia úradnej moci v rámci európskych inštitúcií.
Poslaním OLAF-u je chrániť finančné záujmy Európskej únie a bojovať proti podvodom, korupcii a akejkoľvek ďalšej nelegálnej činnosti vrátane závažných priestupkov v rámci európskych inštitúcií, súvisiacich s čerpaním finančných prostriedkov EÚ, ktoré majú finančný dosah.
OLAF chráni peniaze európskych daňovníkov tým, že zabezpečuje, aby sa s finančnými prostriedkami EÚ riadne hospodárilo, aby EÚ neprichádzala o príjmy a aby sa európski úradníci správali podľa príslušných pravidiel. V boji proti korupcii môže OLAF vyšetrovať prípady, do ktorých sú zapojení zamestnanci EÚ.

Informácie o činnosti OLAFu, ako aj o jeho orgánoch možno nájsť na oficiálnej web stránke OLAFu.

 

Výročná správa Európskej komisie Európskemu parlamentu a Rade o ochrane finančných záujmov Európskej únie – Boj proti podvodom za rok 2015


 

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť