Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán (ďalej aj „SO“) pre operačný program Výskum a inovácie (ďalej aj „OP VaI“) aktualizuje Výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok - aktualizácia č. 6 v rámci prioritných osí:

  • PO1 - Podpora výskumu, vývoja a inovácií,
  • PO2 - Podpora výskumu, vývoja a inovácií v Bratislavskom kraji.

SO pre OP VaI aktualizoval dňa 27.7.2018 Výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej aj „ŽoNFP“) vyhlásenú dňa 06.09.2016 z dôvodu zmeny kritérií (oblastí špecializácie RIS3SK) pre výber odborných hodnotiteľov. Predmetnou aktualizáciou dochádza k zosúladeniu zaradenia odborných hodnotiteľov do tzv. znalostných oblastí v súvislosti s Implementačným plánom Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky schváleným, ktoré vychádzajú z agregovaných skupín SK NACE Rev. 2 (štatistická klasifikácia ekonomických činností SK NACE Rev. 2 vydaná Vyhláškou Štatistického úradu Slovenskej republiky z 18. júna 2007 č. 306/2007 Z. z.), a ktoré reprezentujú hlavné/funkčné odvetvia jednotlivých domén inteligentnej špecializácie (domény inteligentnej špecializácie: Dopravné prostriedky pre 21. Storočie, Priemysel pre 21. Storočie, Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel, Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie a Zdravé potraviny a životné prostredie.

 

Dátum vyhlásenia výzvy: 06.09.2016

Dátum poslednej aktualizácie: 19.04.2021

Dátum uzávierky výzvy: otvorená - Informácia o uzavretí výzvy

Dátum uzatvorenia výzvy: 12.12.2023

 

Aktualizácia č. 6 Výzvy na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok + prílohy - v sledovaní zmien

Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Príloha č. 1 Žiadosť o zaradenie uchádzača na pozíciu odborného hodnotiteľa ŽoNFP

Príloha č. 2 Európsky formulár životopisu

  

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť