Usmernenia pre prijímateľov pre projekty TP OP II v gescii MH SR v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie v SR v znení aktualizácie č. 2 - zverejnené dňa 03. 12. 2020

 

Príručka k oprávnenosti výdavkov pre projekty TP OP II pre prijímateľov MH SR a SIEA, verzia 4.1 zverejnené dňa 08. 4. 2020

Príručka k oprávnenosti výdavkov pre projekty TP OP II pre prijímateľov MH SR a SIEA, verzia 4.1_sledovanie zmien


Vzor zmluvy o poskytnutí NFP pre projekty TP OP VaI_MH SR a SIEA, verzia 4.0  - zverejnené dňa 4. 3. 2020

Vzor zmluvy o poskytnutí NFP pre projekty TP OP VaI_MH SR a SIEA, verzia 4.0 so sledovaním zmien


Rozhodnutie o schválení žiadosti o poskytnutie NFP (pre prípady, kedy poskytovateľ a prijímateľ sú tá istá osoba) pre projekty TP OP VaI_MH SR a SIEA_verzia 3 - zverejnené dňa 24. 2. 2020

Rozhodnutie o schválení žiadosti o poskytnutie NFP (pre prípady, kedy poskytovateľ a prijímateľ sú tá istá osoba) pre projekty TP OP VaI_MH SR a SIEA_verzia 3_so sledovaním zmien


Príručka pre prijímateľa pre projekty technickej pomoci OP II_MH SR a SIEA, verzia 6.0 - zverejnené dňa 17. 06. 2022

Prílohy k príručke pre prijímateľa pre projekty technickej pomoci OP II_MH SR a SIEA, verzia 6.0

Príručka pre prijímateľa pre projekty technickej pomoci OP II_MH SR a SIEA, verzia 6.0_sledovanie zmien

Manuál pre komunikáciu a informovanie OP II


Príručka sa vzťahuje na procesný postup zadávania zákaziek s nízkou hodnotou a zákaziek nespadajúcich pod zákon o verejnom obstarávaní, ktorý bol začatý pred 15. 06. 2021, t.j. pred nadobudnutím účinnosti Jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania.

Jednotnú príručku nájdete TU

Príručka k procesu VO pre projekty technickej pomoci OP II pre prijímateľov: MH SR a SIEA pre postupy zadávania zákaziek do 17.04.2016 vrátane_verzia 2.0 - zverejnené dňa 30. 1. 2020

Prílohy k Príručke k procesu VO pre projekty technickej pomoci OP II pre prijímateľov: MH SR a SIEA pre postupy zadávania zákaziek do 17.04.2016 vrátane_verzia 2.0

Príručka k procesu VO pre projekty technickej pomoci OP II pre prijímateľov: MH SR a SIEA pre postupy zadávania zákaziek do 17.04.2016 vrátane_verzia 2.0_sledovanie zmien

 

Príručka sa vzťahuje na procesný postup zadávania zákaziek s nízkou hodnotou a zákaziek nespadajúcich pod zákon o verejnom obstarávaní, ktorý bol začatý pred 15. 06. 2021, t.j. pred nadobudnutím účinnosti Jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania.

Jednotnú príručku nájdete TU

Príručka k procesu VO pre projekty technickej pomoci OP II pre prijímateľov: MH SR a SIEA pre postupy zadávania zákaziek po 17. 04. 2016_verzia 3.1 - zverejnené dňa 16. 6. 2020

Prílohy k Príručke k procesu VO pre projekty technickej pomoci OP II pre prijímateľov: MH SR a SIEA pre postupy zadávania zákaziek po 17. 04. 2016_verzia 3.1

Príručka k procesu VO pre projekty technickej pomoci OP II pre prijímateľov: MH SR a SIEA pre postupy zadávania zákaziek po 17. 04. 2016_verzia 3.1_sledovanie zmien

 

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť