Prehľad výziev OP VaI implementovaných v gescii MH SR

 

Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP na rok 2019, verzia 3

  

Kompletné informácie o posúdených identifikovaných synergických účinkoch a komplementaritách v rámci harmonogramov výziev a vyzvaní programov EŠIF sú k dispozícií na webovej stránke www.partnerskadohoda.gov.sk.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť