Výročná správa OP VaI za roky 2014 - 2015

Obdobie posudzované prvou výročnou správou predstavuje časový celok ohraničený začiatkom programového obdobia po koniec roka 2015. V prvom roku programového obdobia (2014) sa hlavná pozornosť sústredila na zavŕšenie prípravy nového operačného programu Výskum a inovácie (OP VaI).  Návrh OP VaI bol schválený uznesením vlády SR č. 230 zo dňa 14.05.2014 a následne Európskou komisiou (EK) dňa 28.10.2014. Na príprave OP VaI spolupracovali Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) a Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR) s relevantnými orgánmi štátnej správy, ako aj všetkými relevantnými partnermi z akademického, podnikateľského a neziskového sektora, reflektujúc analytické vstupy z RIS3 v oblasti stavu výskumu, vývoja a inovácií v SR, ako aj ciele a priority vyplývajúce zo strategických dokumentov EÚ a SR – Stratégia Európa 2020, špecifické odporúčania Rady pre krajiny, Národný program reforiem. Za sprostredkovateľský orgán (SO) pre OP VaI bolo určené MH SR - uznesením vlády SR č. 230 zo dňa 14.05.2014 a Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU) - uznesením vlády SR č. 519 zo dňa 15.10.2014 (transformovaná na Výskumnú agentúru (VA) dňa 01.07.2015 dodatkom č. 3 k Zriaďovacej listine zo dňa 01.07.2015). V tomto období sa vytvárali personálne predpoklady pre sfunkčnenie OP a naštartovanie procesu prípravy riadiacej a strategickej dokumentácie, preto sa nepredpokladalo žiadne kontrahovanie ani čerpanie alokácie OP VaI.

Prílohy

 

výročná správa OP VaI za rok 2016

Rok 2016 predstavuje začiatok čerpania prostriedkov EÚ v rámci operačného programu Výskum a inovácie. Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016 sa začala implementácia OP VaI formou vyhlásenia prvých výziev a vyzvaní, s cieľom kontrahovania alokácie OP VaI. K 31. 12. 2016 bolo celkovo vyhlásených 17 výziev a vyzvaní. Z uvedeného počtu vyhlásených výziev/vyzvaní bolo 7 dopytovo orientovaných výziev, 1 vyzvanie pre finančné nástroje, 4 vyzvania pre projekty technickej pomoci a 5 vyzvaní pre národné projekty. Ďalšie 4 dopytovo orientované výzvy boli zrušené.
V roku 2016 nebola plánovaná ani realizovaná žiadna revízia OP VaI. Taktiež nebolo vykonané žiadne hodnotenie operačného programu, realizácia plánovaných hodnotení sa presunula do ďalšieho obdobia.

prílohy

 

VÝROČNÁ SPRÁVA OP VAI ZA ROK 2017 

PRÍLOHY

 

VÝROČNÁ SPRÁVA OP VAI ZA ROK 2018 

VS OP VaI 2018 Zhrnutie pre občanov

 

VÝROČNÁ SPRÁVA OPII ZA ROK 2019 

VS OPII 2019 Zhrnutie pre občanov

 

VÝROČNÁ SPRÁVA OPII ZA ROK 2020 

VS OPII 2020 Zhrnutie pre občanov

 

VÝROČNÁ SPRÁVA OPII ZA ROK 2021 

VS OPII 2021 Zhrnutie pre občanov

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť