Schéma na podporu realizácie sociálnych inovácií v prostredí mikro, malých a stredných podnikov. Predmetom tejto schémy je poskytovanie pomoci de minimis s cieľom podporiť realizáciu sociálnych inovácií v prostredí mikro, malých a stredných podnikov.

 

Schéma na podporu zapájania mikro, malých a stredných podnikov do programov Európskej únie. Predmetom tejto schémy je poskytovanie pomoci de minimis s cieľom podporiť zapájanie mikro, malých a stredných podnikov do programov Európskej únie.

 

Schéma na podporu inteligentného priemyslu. Predmetom tejto schémy je akcelerácia rozvoja existujúcich podnikov v Bratislavskom samosprávnom kraji s cieľom zvýšenia zapojenia lokálnych podnikateľských subjektov do globálnych hodnotových reťazcov. 

 

Schéma na podporu kreatívneho priemyslu v SR. Predmetom tejto schémy je poskytovanie pomoci de minimis, a to:

 

Schéma na podporu zvyšovania štandardov výkonnosti a funkčnosti mikro-, malých a stredných podnikov grantovou formou. Predmetom tejto schémy je doplnenie komplexu podporných nástrojov - počnúc návratnou pomocou poskytovanou prostredníctvom finančných nástrojov v rámci štruktúry Slovenského investičného holdingu, a.s. cez poradenstvo a iné bezplatné, resp. zvýhodnené služby pre mikro-, malých a stredných podnikateľov (ďalej len „MSP“) - spolufinancovaných z operačného programu Výskum a inovácie o grantovú formu v podobe pomoci de minimis poskytovanú vo forme nenávratného finančného príspevku a zameranú na podporu konkurencieschopnosti existujúcich MSP prostredníctvom zvyšovania štandardov ich výkonnosti a funkčnosti.

 

Schéma na podporu zvyšovania inovačnej výkonnosti podnikateľských subjektov a klastrov. Cieľom pomoci de minimis poskytovanej podľa tejto schémy je zvýšenie inovačnej výkonnosti ekonomiky Slovenskej republiky najmä prostredníctvom poskytovania teritoriálne dostupných, adresných a komplexných poradenských služieb v oblasti inovácií pre hlavných aktérov inovácií realizovaných v praxi, a to podniky a klastrové zoskupenia.

 

Schéma na podporu malého a stredného podnikania v SR (schéma pomoci de minimis). Cieľom pomoci je podporiť začínajúce a existujúce MSP prostredníctvom komponentov schémy, ktoré umožnia prijímateľovi získať prístup k poznatkom a skúsenostiam s podnikaním a umožnia rásť a rozšíriť podnikanie na území Slovenskej republiky, na Jednotnom trhu EÚ či trhoch tretích krajín pre zvýšenie ich konkurencieschopnosti a možnosti rastu na trhu.

 

Schéma na podporu konkurencieschopnosti a rastu malých a stredných podnikov grantovou formou je zameraná na podporu podnikania nových a začínajúcich, ako aj existujúcich malých a stredných podnikov. Cieľom schémy je najmä podpora rozbehu/rozšírenia podnikateľských aktivít, tvorby nových a inovovaných produktov, umiestňovania produktov na trh, marketingových aktivít, tvorby distribučných kanálov, zavádzania inovácií produkčného procesu, zavádzania nástrojov elektronického podnikania.

 

Schéma na podporu výskumu a vývoja (schéma štátnej pomoci) je zameraná na nasledovné typy projektov zadefinovaných v OP Výskum a inovácie: priemyselné výskumno-vývojové centrá, ktoré budú realizovať výskumno-vývojový projekt, dlhodobý strategický výskum a vývoj, projekty modernizácie výskumno-vývojovej infraštruktúry a kolaboratívny výskum a vývoj medzi výskumnými organizáciami a podnikateľskými subjektmi, výskumno-vývojové projekty medzinárodnej spolupráce v oblastiach inteligentnej špecializácie RIS3 SK.

 

Schéma štátnej pomoci na podporu inovácií a technologického transferu je zameraná na podporu a zvyšovanie kvality a efektivity výrobných a technologických procesov prostredníctvom zvyšovania technologickej a inovačnej úrovne a realizáciou inovačných (technologických a netechnologických) aktivít v podnikoch.

 

Schéma štátnej pomoci na podporu inovácií prostredníctvom projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja je zameraná na zvýšenie konkurencieschopnosti podnikateľského sektora zvýšením podnikových výdavkov na aplikovaný výskum a vývoj a súčasne efektívne zužitkovanie výsledkov výskumu a vývoja v hospodárskej a spoločenskej praxi. Pomoc v rámci tejto schémy sa poskytuje na výskumné a vývojové projekty, zriadenie alebo modernizáciu výskumných infraštruktúr a podporu inovácií pre MSP. Oprávnenými aktivitami v rámci schémy sú priemyselný výskum, experimentálny vývoj, zriadenie alebo modernizáciu výskumných infraštruktúr, ktoré vykonávajú hospodársku činnosť a ochrana práv duševného vlastníctva.

 

 

Schéma na podporu konkurencieschopnosti mikro-, malých a stredných podnikov v kreatívnom priemysle v Bratislavskom kraji grantovou formou. Predmetom schémy je doplnenie komplexu podporných nástrojov (počnúc návratnou pomocou poskytovanou prostredníctvom finančných nástrojov v rámci štruktúry Slovenského investičného holdingu, a.s., cez poradenstvo a iné bezplatné, resp. zvýhodnené služby pre MSP), spolufinancovaných z Operačného programu Výskum a inovácie, o grantovú formu pomoci tzv. minimálnej pomoci, teda pomoc de minimis poskytovanú vo forme nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) zameranú na podporu konkurencieschopnosti začínajúcich a existujúcich MSP podnikajúcich v oblasti kreatívneho priemyslu v Bratislavskom kraji.

 

Schéma pomoci de minimis Portfóliová záruka prvej straty v oblasti výskumu, vývoja a inovácií – FLPG. Schéma má za cieľ vytvoriť za účasti finančných sprostredkovateľov systém pomoci pre mikro, malé a stredné podniky (MSP) v oblasti výskumu, vývoja a inovácií v Slovenskej republike. Finančným sprostredkovateľom sú poskytované záruky na úvery pre MSP, čo prináša zvýhodnenie podmienok financovania pre MSP.  Pomoc podľa tejto schémy je poskytovaná prostredníctvom finančných sprostredkovateľov z finančných príspevkov z operačného programu Výskum a Inovácie prostredníctvom fondu fondov National Development Fund II., a. s.

 

Schéma pomoci de minimis Portfóliová záruka prvej straty – FLPG. Schéma má za cieľ vytvoriť za účasti finančných sprostredkovateľov  systém pomoci pre mikro-, malé a stredné podniky (MSP) v Slovenskej republike. Finančným sprostredkovateľom sú poskytované záruky na úvery pre MSP, čo prináša zvýhodnenie podmienok financovania pre MSP. Pomoc podľa tejto schémy je poskytovaná prostredníctvom finančných sprostredkovateľov z finančných príspevkov z operačného programu Výskum a Inovácie prostredníctvom fondu fondov National Development Fund II., a. s.

 

Schéma pomoci de minimis Portfóliový úver zdieľaného rizika – PRSL. Schéma má za cieľ vytvoriť za účasti finančných sprostredkovateľov  systém pomoci pre mikro-, malé a stredné podniky (MSP) v Slovenskej republike. Pomoc MSP je poskytovaná prostredníctvom finančných sprostredkovateľov z finančných príspevkov z operačného programu Výskum a Inovácie prostredníctvom fondu fondov National Development Fund II., a. s.

 

Schéma štátnej pomoci pre nástroj rizikového kapitálu Venture Capital je zameraná na podporu podnikania, najmä prostredníctvom uľahčenia využívania nových nápadov v hospodárstve a podpory zakladania nových firiem, a to aj prostredníctvom podnikateľských inkubátorov. Schéma má za cieľ vytvoriť v spolupráci so súkromnými investormi, za účasti finančných sprostredkovateľov, systém pomoci pre mikro, malé a stredné podniky v Slovenskej republike.

 

Schéma štátnej pomoci pre nástroj rizikového kapitálu pre začínajúce podniky - Seed and Start up Capital. Schéma má za cieľ vytvoriť za účasti finančných sprostredkovateľov, systém pomoci pre začínajúce podniky v Slovenskej republike. Pomoc začínajúcim podnikom je poskytovaná prostredníctvom finančných sprostredkovateľov z finančných príspevkov z operačného programu Výskum a inovácie prostredníctvom fondu fondov National Development Fund II., a. s.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť