Schéma štátnej pomoci pre dočasnú pomoc na podporu výskumu a vývoja relevantného pre COVID - 19

Účelom pomoci je vytvorenie podmienok pre podporu relevantných projektov výskumu a vývoja k riešeniu situácie spôsobenej ochorením COVID-19.

 

SIH Antikorona kapitál

Schéma štátnej pomoci na podporu inovatívnych podnikov s obmedzeným prístupom k úverovému financovaniu zdrojmi EŠIF v súvislosti s nákazou COVID-19 – SIH

Účelom pomoci je zmiernenie dopadov vyhlásenia mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu v súvislosti s pandémiou COVID-19 na území Slovenskej republiky, a prijatie rámca podpory na zmiernenie dopadov vyhlásenej mimoriadnej situácie, resp. núdzového stavu v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 na likviditu a hospodársku situáciu podnikov a ich zamestnancov.

 

SIH Antikorona záruka 2

Schéma štátnej pomoci na  podporu naplnenia základnej úrovne potrieb likvidity zdrojmi EŠIF v súvislosti s nákazou COVID-19 (SIHAZ2). 

Cieľom pomoci je napomôcť MSP preklenúť nepriaznivé obdobie spôsobené pandémiou COVID-19 za účelom udržania zamestnanosti, urýchlene podporiť finančnú kondíciu, likviditu a peňažný tok podnikov a zamestnancov, zabrániť kolapsu podnikateľského prostredia a zachovať strategické a kritické procesy nutné pre zvládnutie šírenia vírusu COVID-19 so zachovaním stability a minimalizácie paniky.

 

SIH Antikorona záruka 1

Schéma pomoci de minimis Záručný nástroj na zmiernenie obmedzení spôsobených chorobou COVID-19 (CRAIG). Účelom pomoci je napomôcť malým a stredným podnikom vysporiadať sa s finančnými ťažkosťami (obmedzeným prístupom ku kapitálu) v dôsledku obmedzení spôsobených ochorením COVID-19 a umožniť takýmto MSP realizáciu sociálnych opatrení spočívajúcich najmä v udržaní pracovných miest napriek krízovej situácii.

 

Schéma na podporu realizácie sociálnych inovácií v prostredí mikro, malých a stredných podnikov. Predmetom tejto schémy je poskytovanie pomoci de minimis s cieľom podporiť realizáciu sociálnych inovácií v prostredí mikro, malých a stredných podnikov.

 

Schéma na podporu zapájania mikro, malých a stredných podnikov do programov Európskej únie. Predmetom tejto schémy je poskytovanie pomoci de minimis s cieľom podporiť zapájanie mikro, malých a stredných podnikov do programov Európskej únie.

 

Schéma na podporu inteligentného priemyslu. Predmetom tejto schémy je akcelerácia rozvoja existujúcich podnikov v Bratislavskom samosprávnom kraji s cieľom zvýšenia zapojenia lokálnych podnikateľských subjektov do globálnych hodnotových reťazcov. 

 

Schéma na podporu kreatívneho priemyslu v SR. Predmetom tejto schémy je poskytovanie pomoci de minimis, a to:

 

Schéma na podporu zvyšovania štandardov výkonnosti a funkčnosti mikro-, malých a stredných podnikov grantovou formou. Predmetom tejto schémy je doplnenie komplexu podporných nástrojov - počnúc návratnou pomocou poskytovanou prostredníctvom finančných nástrojov v rámci štruktúry Slovenského investičného holdingu, a.s. cez poradenstvo a iné bezplatné, resp. zvýhodnené služby pre mikro-, malých a stredných podnikateľov (ďalej len „MSP“) - spolufinancovaných z operačného programu o grantovú formu v podobe pomoci de minimis poskytovanú vo forme nenávratného finančného príspevku a zameranú na podporu konkurencieschopnosti existujúcich MSP prostredníctvom zvyšovania štandardov ich výkonnosti a funkčnosti.

 

Schéma na podporu zvyšovania inovačnej výkonnosti podnikateľských subjektov a klastrov. Cieľom pomoci de minimis poskytovanej podľa tejto schémy je zvýšenie inovačnej výkonnosti ekonomiky Slovenskej republiky najmä prostredníctvom poskytovania teritoriálne dostupných, adresných a komplexných poradenských služieb v oblasti inovácií pre hlavných aktérov inovácií realizovaných v praxi, a to podniky a klastrové zoskupenia.

 

Schéma na podporu malého a stredného podnikania v SR (schéma pomoci de minimis). Cieľom pomoci je podporiť začínajúce a existujúce MSP prostredníctvom komponentov schémy, ktoré umožnia prijímateľovi získať prístup k poznatkom a skúsenostiam s podnikaním a umožnia rásť a rozšíriť podnikanie na území Slovenskej republiky, na Jednotnom trhu EÚ či trhoch tretích krajín pre zvýšenie ich konkurencieschopnosti a možnosti rastu na trhu.

 

Schéma na podporu konkurencieschopnosti a rastu malých a stredných podnikov grantovou formou je zameraná na podporu podnikania nových a začínajúcich, ako aj existujúcich malých a stredných podnikov. Cieľom schémy je najmä podpora rozbehu/rozšírenia podnikateľských aktivít, tvorby nových a inovovaných produktov, umiestňovania produktov na trh, marketingových aktivít, tvorby distribučných kanálov, zavádzania inovácií produkčného procesu, zavádzania nástrojov elektronického podnikania.

 

Schéma na podporu výskumu a vývoja (schéma štátnej pomoci) je zameraná na nasledovné typy projektov zadefinovaných v OP: priemyselné výskumno-vývojové centrá, ktoré budú realizovať výskumno-vývojový projekt, dlhodobý strategický výskum a vývoj, projekty modernizácie výskumno-vývojovej infraštruktúry a kolaboratívny výskum a vývoj medzi výskumnými organizáciami a podnikateľskými subjektmi, výskumno-vývojové projekty medzinárodnej spolupráce v oblastiach inteligentnej špecializácie RIS3 SK.

 

Schéma štátnej pomoci na podporu inovácií a technologického transferu je zameraná na podporu a zvyšovanie kvality a efektivity výrobných a technologických procesov prostredníctvom zvyšovania technologickej a inovačnej úrovne a realizáciou inovačných (technologických a netechnologických) aktivít v podnikoch.

 

Schéma štátnej pomoci na podporu inovácií prostredníctvom projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja je zameraná na zvýšenie konkurencieschopnosti podnikateľského sektora zvýšením podnikových výdavkov na aplikovaný výskum a vývoj a súčasne efektívne zužitkovanie výsledkov výskumu a vývoja v hospodárskej a spoločenskej praxi. Pomoc v rámci tejto schémy sa poskytuje na výskumné a vývojové projekty, zriadenie alebo modernizáciu výskumných infraštruktúr a podporu inovácií pre MSP. Oprávnenými aktivitami v rámci schémy sú priemyselný výskum, experimentálny vývoj, zriadenie alebo modernizáciu výskumných infraštruktúr, ktoré vykonávajú hospodársku činnosť a ochrana práv duševného vlastníctva.

 

Schéma na podporu konkurencieschopnosti mikro-, malých a stredných podnikov v kreatívnom priemysle v Bratislavskom kraji grantovou formou. Predmetom schémy je doplnenie komplexu podporných nástrojov (počnúc návratnou pomocou poskytovanou prostredníctvom finančných nástrojov v rámci štruktúry Slovenského investičného holdingu, a.s., cez poradenstvo a iné bezplatné, resp. zvýhodnené služby pre MSP), spolufinancovaných z Operačného programu, o grantovú formu pomoci tzv. minimálnej pomoci, teda pomoc de minimis poskytovanú vo forme nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) zameranú na podporu konkurencieschopnosti začínajúcich a existujúcich MSP podnikajúcich v oblasti kreatívneho priemyslu v Bratislavskom kraji.

 

Schéma pomoci de minimis Portfóliová záruka prvej straty v oblasti výskumu, vývoja a inovácií – FLPG. Schéma má za cieľ vytvoriť za účasti finančných sprostredkovateľov systém pomoci pre mikro, malé a stredné podniky (MSP) v oblasti výskumu, vývoja a inovácií v Slovenskej republike. Finančným sprostredkovateľom sú poskytované záruky na úvery pre MSP, čo prináša zvýhodnenie podmienok financovania pre MSP.  Pomoc podľa tejto schémy je poskytovaná prostredníctvom finančných sprostredkovateľov z finančných príspevkov z operačného programu Výskum a Inovácie prostredníctvom fondu fondov National Development Fund II., a. s.

 

Schéma pomoci de minimis Portfóliová záruka prvej straty – FLPG. Schéma má za cieľ vytvoriť za účasti finančných sprostredkovateľov  systém pomoci pre mikro-, malé a stredné podniky (MSP) v Slovenskej republike. Finančným sprostredkovateľom sú poskytované záruky na úvery pre MSP, čo prináša zvýhodnenie podmienok financovania pre MSP. Pomoc podľa tejto schémy je poskytovaná prostredníctvom finančných sprostredkovateľov z finančných príspevkov z operačného programu prostredníctvom fondu fondov National Development Fund II., a. s.

 

Schéma pomoci de minimis Portfóliový úver zdieľaného rizika – PRSL. Schéma má za cieľ vytvoriť za účasti finančných sprostredkovateľov  systém pomoci pre mikro-, malé a stredné podniky (MSP) v Slovenskej republike. Pomoc MSP je poskytovaná prostredníctvom finančných sprostredkovateľov z finančných príspevkov z operačného programu prostredníctvom fondu fondov National Development Fund II., a. s.

 

Schéma štátnej pomoci pre nástroj rizikového kapitálu Venture Capital je zameraná na podporu podnikania, najmä prostredníctvom uľahčenia využívania nových nápadov v hospodárstve a podpory zakladania nových firiem, a to aj prostredníctvom podnikateľských inkubátorov. Schéma má za cieľ vytvoriť v spolupráci so súkromnými investormi, za účasti finančných sprostredkovateľov, systém pomoci pre mikro, malé a stredné podniky v Slovenskej republike.

 

Schéma štátnej pomoci pre nástroj rizikového kapitálu pre začínajúce podniky - Seed and Start up Capital. Schéma má za cieľ vytvoriť za účasti finančných sprostredkovateľov, systém pomoci pre začínajúce podniky v Slovenskej republike. Pomoc začínajúcim podnikom je poskytovaná prostredníctvom finančných sprostredkovateľov z finančných príspevkov z operačného programu prostredníctvom fondu fondov National Development Fund II., a. s.

 

Schéma na podporu sieťovania podnikov. Predmetom tejto schémy je podpora sieťovania podnikov prostredníctvom realizácie projektov zameraných na zefektívnenie činnosti a rozvoj klastrových organizácií, podporu ich inovačného potenciálu, vzájomnej spolupráce a internacionalizácie.

 

Schéma štátnej pomoci na podporu projektov, ktorým bola udelená známka excelentnosti za kvalitu (Seal of Excellence). Účelom pomoci  je  podpora projektov výskumu a vývoja, ktorým bola po hodnotení a zoradení nezáviskými odborníkmi udelená známka excelentnosti za kvalitu (Seal of Excellence) v rámci programu Horizont 2020 - EIC Accelerator Pilot.

 

 

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť