Hodnotiace a výberové kritériá pre projekty výskumu a vývoja operačného programu Výskum a inovácie - MŠVVaŠ SR_verzia 4.1 - zverejnené 8. 10. 2018

Príloha č. 1 Prehľad hodnotiacich kritérií

 

Hodnotiace kritériá pre veľký projekt OPVaI_verzia 1.0 - zverejnené 21. 6. 2017

 

Metodika preukazovania podmienok štátnej pomoci pre výskumné organizácie a výskumné infraštruktúry ver. 1.0 - zverejnené 10. 12. 2019

Metodika preukazovania podmienok štátnej pomoci pre výskumné organizácie a výskumné infraštruktúry ver. 2.0  - zverejnené 12. 02. 2020

 

 

Metodika vykazovania ročnej kapacity hospodárskych činností - zverejnené 22. 5. 2018

Prílohy

 

Hodnotiace a výberové kritériá pre projekty výskumu a vývoja operačného programu Integrovaná infraštruktúra - MŠVVaŠ SR_verzia 5.0 - zverejnené 17. 4. 2020

Príloha č. 1 Prehľad hodnotiacich kritérií pre dopytovo-orientované projekty

 

Hodnotiace a výberové kritériá pre projekty výskumu a vývoja operačného programu Výskum a inovácie – MŠVVaŠ SR_verzia 4.0 - zverejnené 16. 3. 2018 

Príloha č. 1 Prehľad hodnotiacich kritérií

Príloha č. 2 Prehľad HaVK s potrebou vytvorenia metodiky pre ich aplikáciu

 

Hodnotiace a výberové kritériá pre projekty výskumu a vývoja operačného programu Výskum a inovácie – MŠVVaŠ SR_verzia 3.0 - zverejnené 16. 2. 2017

 

Hodnotiace a výberové kritériá pre projekty výskumu a vývoja operačného programu Výskum a inovácie – MŠVVaŠ SR_verzia 2.0 - zverejnené 25. 5. 2016

 

Hodnotiace a výberové kritériá pre projekty výskumu a vývoja operačného programu Výskum a inovácie – MŠVVaŠ SR_verzia 1.0


Financovanie operácií mimo programového územia v rámci operačného programu Výskum a inovácie v znení dodatku 1 (konsolidované znenie) - zverejnené 25. 5. 2016

 

Financovanie operácií mimo programového územia v rámci operačného projektu Výskum a inovácie zverejnené 20. 3. 2018

 

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť