Príručka pre zahraničného experta pre posúdenie plánu rozvoja systémovej verejnej výskumnej infraštruktúry v doméne Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie

Manual for a Foreign Expert for Assessment of the plan for development of the systemic public research infrastructure in domain public health and medical technologies


 

Príručka pre zahraničného experta pre posúdenie výskumných stratégií projektov dlhodobého strategického výskumu - zverejnené dňa 13.6.2018

Manual for a Foreign Expert for Assessing Research Strategies for Long-Term Strategic Research Projects 


Príručka pre zahraničného experta pre posúdenie strategickej výskumnej agendy centra excelentnosti do roku 2023 na podporu centier excelentnosti nadnárodného významu- II.etapa

Manual for a Foreign Expert for Assessing the Centre of Excellence Strategic Research Agenda till 2023 to support Centres of Excellence of Transnational Importance - Stage II 


Príručka pre zahraničného experta pre posúdenie plánu modernizácie výskumno-vývojovej infraštruktúry a výskumnej stratégie na roky 2016-2023 v rámci výziev na podporu mobilizácie excelentných výskumných tímov v oblastiach špecializácie RIS3 SK

Manual for a Foreign Expert for Assessing the R & D Infrastructure Modernization Plan and Research Strategy for 2016-2023 within the calls for proposals to support the mobilization of excellent research teams in the areas of RIS3 SK Specialization 


Informačný systém Výskumnej agentúry (ISVA)

Príručka k rozpočtu projektu pre Žiadateľov.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť