Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranú na podporu inovácií a technologického transferu v podnikoch (kód výzvy OPII-MH/DP/2022/9.5-35).

Cieľom výzvy je prostredníctvom nenávratného finančného príspevku poskytnúť podnikom podporu na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (nákup výrobných zariadení a zariadení na poskytovanie služieb, technologické celky a pod.) za účelom realizácie inovačných opatrení v malých, stredných aj veľkých podnikoch, výsledkom ktorých bude inovácia produktu a/alebo procesu.

Ide o ďalšiu z výziev, prostredníctvom ktorých MH SR podporuje investície v podnikoch za účelom zavádzania inovácií produktov alebo procesov v produkčných prevádzkach podnikov.

V rámci výzvy môžu byť podporené mikro, malé, stredné a veľké podniky.

 

Minimálna výška NFP na projekt je 200 000 EUR

Maximálna výška NFP na projekt nesmie presiahnuť 5 000 000 EUR.

Maximálna intenzita pomoci je od 30% do 70% podľa veľkosti podniku žiadateľa a miesta realizácie projektu.

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 15 mil. EUR.

 

Dátum vyhlásenia výzvy: 28. 10. 2022

Dátum uzavretia výzvy: 30. 12. 2022

Uzavretie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na podporu inovácií a technologického transferu v podnikoch (OPII-MH/DP/2022/9.5-35)

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra konajúci v zastúpení Ministerstva dopravy a výstavby SR ako riadiaceho orgánu pre operačný program Integrovaná infraštruktúra oznamuje, že ku dňu 30. decembra 2022 uzatvára výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP s kódom OPII-MH/DP/2022/9.5-35, zameranú na podporu inovácií a technologického transferu v podnikoch. Termín uzavretia výzvy bol stanovený už pri jej vyhlásení vzhľadom na typ danej výzvy (uzavretá výzva).  

 

USMERNENIE Č.1

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra vydalo Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu inovácií a technologického transferu v podnikoch (kód výzvy OPII-MH/DP/2022/9.5-35), ktoré nadobudlo účinnosť 18. novembra 2022. 

Cieľom usmernenia č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „ŽoNFP“) s kódom OPII-MH/DP/2022/9.5-35 (ďalej len „výzva“) je:

  • zabezpečenie identifikačných údajov o fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá sa podieľala na vypracovaní projektu v rámci ŽoNFP, za účelom ich zahrnutia do zoznamu schválených a neschválených ŽoNFP, ktorý je poskytovateľ povinný zverejniť na webovom sídle www.opvai.sk v zmysle ustanovení zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
  • zabezpečenie informovanosti žiadateľov o najčastejších chybách, ktoré žiadatelia robia pri príprave ŽoNFP, ako aj pri dopĺňaní ŽoNFP v nadväznosti na výzvu na doplnenie ŽoNFP.

Právnym základom pre zmenu výzvy je § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Usmernením č. 1 k výzve sa v plnom rozsahu nahrádza:

  • príloha č. 2 výzvy – Príručka pre žiadateľa
  • formulár prílohy č. 6 ŽoNFP - Doplňujúce údaje.

Usmernenie č. 1 a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa 18. novembra 2022.

 

Dôležité upozornenia:

V súvislosti s procesom obstarávania tovarov a služieb, ktoré sú predmetom oprávnených výdavkov projektu, s prihliadnutím na konečný termín časovej oprávnenosti výdavkov projektu (31.12.2023), upozorňujeme, že prijímateľ je povinný do 14 pracovných dní od doručenia oznámenia o nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP predložiť MH SR na kontrolu dokumentáciu zo všetkých obstarávaní realizovaných v rámci projektu. Nesplnenie tejto podmienky v stanovenej lehote predstavuje podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP. Zároveň platí, že prijímateľ nebude mať možnosť opakovať proces obstarávania.

Zároveň upozorňujeme žiadateľov, že realizácia hlavnej aktivity projektu musí skončiť najneskôr 31.12.2023 s tým, že výzva umožňuje využitie preddavkových platieb v súlade s Usmernením MH SR k preddavkovým platbám. V tejto súvislosti osobitne upozorňujeme, že využitie preddavkových platieb musí byť v súlade s podmienkami zmluvy uzavretej medzi prijímateľom a dodávateľom a preto možnosť poskytovania preddavkových platieb musí byť súčasťou pôvodnej zmluvy uzavretej medzi prijímateľom a dodávateľom, ktorá bola výsledkom obstarávania, keďže poskytovanie preddavkových platieb v prípade dodatku k pôvodnej zmluve by predstavovalo zmenu ekonomickej rovnováhy, v dôsledku čoho by bol takýto dodatok neprípustný.

Vzhľadom na časový rámec oprávnenosti výdavkov a potrebu rýchleho posúdenia žiadostí o poskytnutie NFP predložených v rámci tejto výzvy upozorňujeme žiadateľov, že MH SR plánuje žiadateľom poskytnúť iba jednu možnosť odstránenia identifikovaných nedostatkov v dokumentácii žiadosti o poskytnutie NFP. Preto odporúčame žiadateľom, aby boli dôslední pri príprave žiadosti o poskytnutie NFP a predložili žiadosť o poskytnutie NFP spolu so všetkými prílohami a v súlade s výzvou, s cieľom minimalizovať negatívny dopad nedôslednej prípravy žiadosti o poskytnutie NFP na posúdenie podmienok poskytnutia príspevku.

 

INFORMAČNÝ SEMINÁR

 

 

Prílohy k výzve:

Príloha č. 1 - Formulár ŽoNFP (vrátane záväzných formulárov)

Príloha č. 2 - Príručka pre žiadateľa

Príloha č. 3 - Zoznam merateľných ukazovateľov projektu a iných údajov

Príloha č. 4 - Podmienky oprávnenosti výdavkov

Príloha č. 5 - Produktové línie a podporované odvetvia pre domény RIS3 SK

VÝZVA + VŠETKY PRÍLOHY

 

Pomôcky

FAQ - výzva 35

Dokumenty v pôvodnom znení

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť