INFORMÁCIA O PLÁNOVANOM UZATVORENÍ VÝZvy s kódom OPII-MH/DP/2021/9.5-31  ​

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra informuje žiadateľov, že plánuje uzavrieť výzvu s kódom OPII-MH/DP/2021/9.5-31 zameranú na synergickú podporu projektov, ktorým sa poskytuje regionálna investičná pomoc, v termíne uzávierky 5. hodnotiaceho kola, t. j. 30.6.2022. Dôvodom uzavretia výzvy je nedostatočný dopyt zo strany potenciálnych žiadateľov v druhom, treťom a štvrtom hodnotiacom kole.

Vzhľadom na uvedenú skutočnosť upozorňujeme žiadateľov, že plánovaný termín uzavretia výzvy bude pravdepodobne posledným možným termínom na predloženie žiadosti o poskytnutie NFP v rámci uvedenej výzvy.

Po termíne uzavretia výzvy už nebude možné predkladať žiadosti o poskytnutie NFP.

Presný dátum uzavretia výzvy bude zverejnený na webovom sídle www.opvai.sk.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť