Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlasuje výzvu na predkladanie ŽoNFP na fázované projekty Univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier (II. fáza) pre rozvinutejší región za účelom rozšírenia výskumnej a inovačnej infraštruktúry a kapacít na rozvoj excelentnosti v oblasti výskumu a inovácií, podporou kompetenčných centier, najmä centier európskeho záujmu.

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 5 900 000 EUR. K výške zdrojov EÚ je vyčlenená príslušná výška finančných prostriedkov štátneho rozpočtu v súlade so Stratégiou financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020.

 


Dátum vyhlásenia výzvy: 13.01.2016
Dátum uzávierky výzvy:   otvorená

 

ZRUŠENIE VÝZVY

 

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na fázované projekty Univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier (II. fáza) pre rozvinutejší región

prílohy k výzve

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť