Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán (ďalej aj „SO“) pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra (ďalej aj „OP II“) vyhlasuje Výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok, zameraných na podporu MSP v oblasti rozvoja cestovného ruchu v rámci prioritnej osi:

 

  • PO11 – Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP

Účelom tejto výzvy je zostavenie zoznamu odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej aj „ŽoNFP“) s cieľom zabezpečiť kvalitný, objektívy a transparentný hodnotiaci proces ŽoNFP prostredníctvom nezávislých expertov, pôsobiacich v oblasti podpory rozvoja cestovného ruchu.

Dátum vyhlásenia výzvy: 29.10.2020

Dátum uzávierky výzvy: otvorená

 

Výzva na výber odborných hodnotiteľov pre hodnotenie ŽoNFP, zameraných na podporu MSP v oblasti rozvoja cestovného ruchu

Príloha č. 1 Žiadosť o zaradenie uchádzača na pozíciu odborného hodnotiteľa žiadostí o nenávratný finančný príspevok, zameraných na podporu MSP v oblasti rozvoja cestovného ruchu

Príloha č. 2 Európsky formulár životopisu

 

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán (ďalej aj „SO“) pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra (ďalej aj „OP II“) uzatvára Výzvu na výber odborných hodnotiteľov ŽoNFP, zameraných na podporu MSP v oblasti rozvoja cestovného ruchu.

SO pre OP II uzatvára dňom 06.04.2023 Výzvu na výber odborných hodnotiteľov ŽoNFP, zameraných na podporu MSP v oblasti rozvoja cestovného ruchu z dôvodu uzavretia výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameraných na podporu cestovného ruchu a tak ukončenia potreby zabezpečenia procesu konania o žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci daných výziev.

 

Dátum vyhlásenia výzvy: 29.10.2020

Dátum uzávierky výzvy: otvorená - Informácia o uzavretí výzvy

Dátum uzatvorenia výzvy: 06.04.2023

 

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť