Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie (ďalej aj „SO OP VaI“) vyhlasuje Výzvu na výber interných odborných hodnotiteľov pre hodnotenie ŽoNFP z EFRR – Technická pomoc (ďalej aj „ŽoNFP“) v rámci prioritnej osi PO5 Technická pomoc za účelom rozšírenia Zoznamu odborných hodnotiteľov ŽoNFP v rámci OP VaI.

Zoznam odborných hodnotiteľov ŽoNFP je zostavovaný na účely zabezpečenia kvalitného, objektívneho a transparentného hodnotiaceho procesu ŽoNFP pre špecifické ciele a aktivity v rámci prioritnej osi 5, špecifického cieľa 5.1.1 a 5.1.2 OP VaI v gescii SO OP VaI.

 

Dátum vyhlásenia výzvy: 25.11.2016

Dátum uzávierky výzvy: otvorená - Informácia o uzavretí výzvy

Dátum uzatvorenia výzvy: 12.12.2023

 

Výzva na výber interných odborných hodnotiteľov pre hodnotenie ŽoNFP z EFRR – Technická pomoc

Príloha č. 1 - Žiadosť o zaradenie na pozíciu odborného hodnotiteľa žiadostí o NFP

Príloha č. 2 - Európsky formulár životopisu

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť