Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vyhlásilo Vyzvanie na predloženie národného projektu s názvom „Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky“ žiadateľa Slovenská inovačná a energetická agentúra (kód OPVaI-MH/NP/2016/1.2.2/2.2.2-01).

Cieľom národného projektu je komplexná podpora zvýšenia inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky prostredníctvom poskytovania informačného a odborného poradenstva v oblasti inovácií a technológií, ich komercionalizácie a internacionalizácie v rámci siete konzultačných pracovísk SIEA.

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na vyzvanie je 21 851 910 EUR.

Dátum vyhlásenia vyzvania: 11. 11. 2016

K uzavretiu vyzvania dôjde po schválení národného projektu. Informáciu o uzavretí vyzvania zverejní SO pre OP VaI na webovom sídle www.opvai.sk

Typ výzvy: otvorená

 

USMERNENIE č. 1

USMERNENIE č. 2

USMERNENIE č. 3

USMERNENIE č. 4

USMERNENIE č. 5

USMERNENIE č. 6

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra vydalo dňa 30. mája 2023 Usmernenie č. 6 k vyzvaniu na predloženie národného projektu s názvom „Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky“ žiadateľa Slovenská inovačná a energetická agentúra s kódom OPVaI-MH/NP/2017/1.2.2/2.2.2-01. 

Predmetom Usmernenia č. 6 je optimalizácia národného projektu vo vzťahu k pravidlám vzťahujúcim sa na obdobie udržateľnosti národného projektu.

Usmernenie č. 6 a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa jeho zverejnenia, t.j. od 30. mája 2023.

 

Prílohy k vyzvaniu:

Príloha č. 1 - Formulár ŽoNFP

Príloha č. 2 - Predbežná informácia pre žiadateľa 

Príloha č. 3 - Zoznam merateľných ukazovateľov

Príloha č. 4 - Identifikácia synergie a komplementarity

VYZVANIE v znení Usmernenia č. 6 + VŠETKY PRÍLOHY

 

Dokumenty vyzvania v pôvodnom znení

 

 

Informácia o spracúvaní osobných údajov

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť