Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vyhlásilo Vyzvanie na predloženie národného projektu s názvom „Národný projekt NPC v regiónoch“ žiadateľa Slovak Business Agency (SBA) (kód OPVaI-MH/NP/2016/3.1.1/3.3.1-02).

Cieľom národného projektu je vytvoriť sieť 7 národných podnikateľských centier – ako komplexných podnikateľských centier typu one-stop-shop v samosprávnych krajoch SR (okrem Bratislavského samosprávneho kraja), a tým zabezpečiť funkčnú štruktúru systematickej horizontálnej podpory malého a stredného podnikania a transfer výskumno-vývojového potenciálu do podnikateľskej sféry na regionálnej úrovni. Prostredníctvom národných podnikateľských centier záujemca o podnikanie (vrátane znevýhodnených marginalizovaných skupín obyvateľstva) ako aj už existujúci MSP získa informácie, rady, podporu, priestor na vlastný rast, či kooperáciu, možnosť financovania a rozvoj podnikateľského zámeru vo všetkých fázach životného cyklu.

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na vyzvanie je 38 069 998,90 EUR.

Dátum vyhlásenia vyzvania: 22. 12. 2016

K uzavretiu vyzvania dôjde po schválení národného projektu. Informáciu o uzavretí vyzvania zverejní SO pre OP VaI na webovom sídle www.opvai.sk

Typ vyzvania: otvorené

 

USMERNENIE č. 1

USMERNENIE č. 2

USMERNENIE č. 3

USMERNENIE č. 4

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra vydalo dňa 30. mája 2023 Usmernenie č. 4 k vyzvaniu na predloženie národného projektu s názvom „Národný projekt NPC v regiónoch“ žiadateľa Slovak Business Agency (SBA) s kódom OPVaI-MH/NP/2016/3.1.1/3.3.1-02.

Predmetom Usmernenia č. 4 je optimalizácia národného projektu vo vzťahu k pravidlám vzťahujúcim sa na obdobie udržateľnosti národného projektu.

Usmernenie č. 4 a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa jeho zverejnenia, t.j. od 30. mája 2023.

 

 

Prílohy k vyzvaniu:

Príloha č. 1 - Formulár ŽoNFP

Príloha č. 2 - Predbežná informácia pre žiadateľov

Príloha č. 3 - Zoznam merateľných ukazovateľov

Príloha č. 4 - Identifikácia synergie a komplementarity

Príloha č. 5 - Kritériá pre výber národných projektov

VYZVANIE v znení Usmernenia č. 4 + VŠETKY PRÍLOHY

 

Dokumenty vyzvania v pôvodnom znení

 

 

Informácia o spracúvaní osobných údajov

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť