Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vyhlásilo Vyzvanie na predloženie národného projektu s názvom „Národný projekt NPC II – BA kraj“ žiadateľa Slovak Business Agency (SBA) (kód OPVaI-MH/NP/2016/4.1.1-03).

Cieľom národného projektu je zabezpečiť funkčnú štruktúru systematickej horizontálnej podpory malého a stredného podnikania a transfer výskumno-vývojového potenciálu do podnikateľskej sféry na úrovni Bratislavského samosprávneho kraja. Prostriedkom je koncept Národného podnikateľského centra - ako komplexného podporného centra typu one-stop-shop so širokým portfóliom služieb, v ktorom záujemca o podnikanie (vrátane znevýhodnených marginalizovaných skupín obyvateľstva), podnik v počiatočnom štádiu rozvoja a aj existujúci a rozvíjajúci sa MSP získa informácie, podporu, priestor na vlastný rast, na kooperáciu, na financovanie a rozvoj podnikateľského zámeru vo všetkých fázach životného cyklu.

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na vyzvanie je 13 071 555,00  EUR.

Dátum vyhlásenia vyzvania: 22. 12. 2016

K uzavretiu vyzvania dôjde po schválení národného projektu. Informáciu o uzavretí vyzvania zverejní SO pre OP VaI na webovom sídle www.opvai.sk

Typ vyzvania: otvorené

 

USMERNENIE č. 1

USMERNENIE č. 2

USMERNENIE č. 3

USMERNENIE č. 4

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra vydalo dňa 30. mája 2023 Usmernenie č. 4 k vyzvaniu na predloženie národného projektu s názvom „Národný projekt NPC II – BA kraj” žiadateľa Slovak Business Agency s kódom OPVaI-MH/NP/2016/4.1.1-03. 

Predmetom Usmernenia č. 4 je optimalizácia národného projektu vo vzťahu k pravidlám vzťahujúcim sa na obdobie udržateľnosti národného projektu.

Usmernenie č. 4 a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa jeho zverejnenia, t.j. od 30. mája 2023.

 

Prílohy k vyzvaniu:

Príloha č. 1 - Formulár ŽoNFP

Príloha č. 2 - Predbežná informácia pre žiadateľov

Príloha č. 3 - Zoznam merateľných ukazovateľov

Príloha č. 4 - Identifikácia synergie a komplementarity

Príloha č. 5 - Kritériá pre výber národných projektov

VYZVANIE v znení Usmernenia č. 4 + VŠETKY PRÍLOHY

 

Dokumenty vyzvania v pôvodnom znení

 

 

Informácia o spracúvaní osobných údajov

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť