Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vyhlásilo Vyzvanie na predloženie národného projektu s názvom „Monitoring podnikateľského prostredia v súlade s uplatňovaním princípu „Think Small First”“ žiadateľa Slovak Business Agency (SBA)“ žiadateľa Slovak Business Agency (SBA) (kód OPVaI-MH/NP/2016/3.3.1/4.1.1-04).

Cieľom národného projektu je vytváranie priaznivých podmienok pre činnosť MSP v súlade s jednotlivými princípmi Small Business Act za účelom posilnenia ich rastu a inovatívnosti, zabezpečenie komplexných informácii o podnikateľskom prostredí a podkladov k uplatňovaniu princípu „Think Small First“ v podmienkach SR a na základe zistených údajov spracovávať pravidelné správy o prostredí MSP.

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na vyzvanie je 6 854 054,00 EUR.

Dátum vyhlásenia vyzvania: 22. 12. 2016

K uzavretiu vyzvania dôjde po schválení národného projektu. Informáciu o uzavretí vyzvania zverejní SO pre OP VaI na webovom sídle www.opvai.sk

Typ vyzvania: otvorené

 

USMERNENIE č. 1

USMERNENIE č. 2

USMERNENIE č. 3

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra vydalo dňa 30. mája 2023 Usmernenie č. 3 k vyzvaniu na predloženie národného projektu s názvom „Monitoring podnikateľského prostredia v súlade s uplatňovaním princípu „Think Small First”“ žiadateľa Slovak Business Agency (SBA)“ s kódom OPVaI-MH/NP/2016/3.3.1/4.1.1-04.

Predmetom Usmernenia č. 3 je optimalizácia národného projektu vo vzťahu k pravidlám vzťahujúcim sa na obdobie udržateľnosti národného projektu a iným údajom, ktoré prijímateľ predkladá poskytovateľovi pre potreby monitorovania národného projektu.

Usmernenie č. 3 a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa jeho zverejnenia, t.j. od 30. mája 2023.

 

Prílohy k vyzvaniu:

Príloha č. 1 - Formulár ŽoNFP

Príloha č. 2 - Predbežná informácia pre žiadateľov

Príloha č. 3 - Zoznam merateľných ukazovateľov

Príloha č. 4 - Identifikácia synergie a komplementarity

Príloha č. 5 - Kritériá pre výber národných projektov

VYZVANIE v znení Usmernenia č. 3 + VŠETKY PRÍLOHY

 

Dokumenty vyzvania v pôvodnom znení

 

 

Informácia o spracúvaní osobných údajov

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť