Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vyhlásilo Vyzvanie na predloženie národného projektu s názvom „Monitoring podnikateľského prostredia v súlade s uplatňovaním princípu „Think Small First”“ žiadateľa Slovak Business Agency (SBA)“ žiadateľa Slovak Business Agency (SBA) (kód OPVaI-MH/NP/2016/3.3.1/4.1.1-04).

Cieľom národného projektu je vytváranie priaznivých podmienok pre činnosť MSP v súlade s jednotlivými princípmi Small Business Act za účelom posilnenia ich rastu a inovatívnosti, zabezpečenie komplexných informácii o podnikateľskom prostredí a podkladov k uplatňovaniu princípu „Think Small First“ v podmienkach SR a na základe zistených údajov spracovávať pravidelné správy o prostredí MSP.

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na vyzvanie je 6 854 054,00 EUR.

Dátum vyhlásenia vyzvania: 22. 12. 2016

K uzavretiu vyzvania dôjde po schválení národného projektu. Informáciu o uzavretí vyzvania zverejní SO pre OP VaI na webovom sídle www.opvai.sk

Typ vyzvania: otvorené

 

USMERNENIE č. 1

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vydalo dňa 11.5.2017 Usmernenie č. 1 k vyzvaniu na predloženie národného projektu s názvom „Monitoring podnikateľského prostredia v súlade s uplatňovaním princípu „Think Small First““ žiadateľa Slovak Business Agency (SBA) s kódom OPVaI-MH/NP/2016/3.3.1/4.1.1-04.

Cieľom Usmernenia č. 1 je úprava vyzvania vo vzťahu k zadefinovaniu postupov písomnej komunikácie medzi poskytovateľom a žiadateľom v procese konania o ŽoNFP prostredníctvom elektronických schránok zriadených v rámci Ústredného portálu verejnej správy (na www.slovensko.sk) v nadväznosti na zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) a Metodický výklad CKO č. 4 k elektronickému predkladaniu žiadostí o NFP a k spôsobu overovania vybraných podmienok poskytnutia príspevku.

Usmernením č. 1 sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení vyzvanie spôsobom, ktorým nedochádza k zmene podmienok poskytnutia príspevku.

Usmernením č. 1 sa mení Vyzvanie na Vyzvanie v znení Usmernenia č. 1.

Usmernenie č. 1 a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa jeho zverejnenia, t.j. od 11. mája 2017.

 

Prílohy k vyzvaniu:

Príloha č. 1 - Formulár ŽoNFP

Príloha č. 2 - Predbežná informácia pre žiadateľov

Príloha č. 3 - Zoznam merateľných ukazovateľov

Príloha č. 4 - Identifikácia synergie a komplementarity

Príloha č. 5 - Kritériá pre výber národných projektov

VYZVANIE v znení Usmernenia č. 1 + VŠETKY PRÍLOHY

 

Dokumenty vyzvania v pôvodnom znení

 

 

Informácia o spracúvaní osobných údajov

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť