Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vyhlásilo Vyzvanie na predloženie národného projektu s názvom „Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky“ žiadateľa Slovenská inovačná a energetická agentúra (kód OPVaI-MH/NP/2016/1.2.2/2.2.2-01).

Cieľom národného projektu je komplexná podpora zvýšenia inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky prostredníctvom poskytovania informačného a odborného poradenstva v oblasti inovácií a technológií, ich komercionalizácie a internacionalizácie v rámci siete konzultačných pracovísk SIEA.

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na vyzvanie je 21 851 910 EUR.

Dátum vyhlásenia vyzvania: 11. 11. 2016

K uzavretiu vyzvania dôjde po schválení národného projektu. Informáciu o uzavretí vyzvania zverejní SO pre OP VaI na webovom sídle www.opvai.sk

Typ výzvy: otvorená

 

USMERNENIE č. 1

USMERNENIE č. 2

USMERNENIE č. 3

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra vydalo dňa 11.5.2021 Usmernenie č. 3 k vyzvaniu na predloženie národného projektu s názvom „Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky“ s kódom OPVaI-MH/NP/2016/1.2.2/2.2.2-01.

Cieľom Usmernenia č. 3 je zabezpečiť optimalizáciu predmetného vyzvania vo vzťahu k:

  • zlúčeniu operačného programu Výskum a inovácie s operačným programom Integrovaná infraštruktúra s účinnosťou od 13.12.2019,
  • zníženiu celkovej výšky alokácie na vyzvanie a z toho vyplývajúcej úprave vnútorného členenia finančných prostriedkov alokovaných na jednotlivé špecifické ciele,
  • bližšej špecifikácii aktivít poskytovaných v rámci konzultačných centier vrátane služieb poskytovaných prostredníctvom inovačných poukážok,
  • doplneniu merateľného ukazovateľa do zoznamu merateľných ukazovateľov projektu a iných údajov, ktorý tvorí prílohu č. 3 vyzvania.

Usmernením č. 3 sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra v súlade s ustanovením § 58 ods. 1 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov mení vyzvanie spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.

Usmernením č. 3 sa v plnom rozsahu nahrádza:

  • vyzvanie v znení Usmernenia č. 2 za vyzvanie v znení Usmernenia č. 3 a
  • príloha č. 3 vyzvania – Zoznam merateľných ukazovateľov projektu a iných údajov za prílohu č. 3 vyzvania – Zoznam merateľných ukazovateľov projektu a iných údajov v znení Usmernenia č. 3.

Usmernenie č. 3 a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa jeho zverejnenia, t.j. od 11. mája 2021.

 

Prílohy k vyzvaniu:

Príloha č. 1 - Formulár ŽoNFP

Príloha č. 2 - Predbežná informácia pre žiadateľa 

Príloha č. 3 - Zoznam merateľných ukazovateľov

Príloha č. 4 - Identifikácia synergie a komplementarity

VYZVANIE v znení Usmernenia č. 3 + VŠETKY PRÍLOHY

 

Dokumenty vyzvania v pôvodnom znení

 

 

Informácia o spracúvaní osobných údajov

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť