Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranú na podporu rozvoja podnikania MSP a spolupráce so strednými odbornými školami v Banskobystrickom samosprávnom kraji (kód výzvy OPII-MH/DP/2020/11.3-30).

Cieľom výzvy je podporiť rozvoj podnikania MSP a ich spolupráce so strednými odbornými školami (ďalej len „SOŠ“) v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja v súvislosti s realizáciou opatrení identifikovaných v rámci Iniciatívy EK Catching up regions a tým prispieť k zvýšeniu kvality praktického vyučovania študentov SOŠ s ohľadom na aktuálne trendy na trhu práce. Cieľ výzvy bude realizovaný prostredníctvom podpory projektov zameraných na nákup dlhodobého hmotného / nehmotného majetku , ktorý bude využívaný pri tvorbe nového alebo inovovaného produktu  alebo pri inovácii produkčného procesu žiadateľa.

V rámci výzvy môžu byť podporené výlučne mikro, malé a stredné podniky.

Maximálna intenzita pomoci (poskytnutý nenávratný finančný príspevok) je na úrovni 90 % z celkových oprávnených výdavkov.

V súvislosti so snahou o zjednodušenie spôsobu preukazovania splnenia vybraných podmienok poskytnutia príspevku zo strany žiadateľa a s cieľom zrýchlenia konania o žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pristúpilo MH SR pokračuje v uplatňovaní nasledovných zjednodušení:

  • žiadateľ nie je povinný predložiť Vyhlásenie na kvalifikovanie sa ako MSP,
  • žiadateľ nie je povinný predložiť Test podniku v ťažkostiach,
  • žiadateľ nie je povinný predložiť, v prípade vykonaného prieskumu trhu, príslušné cenové ponuky (v prípade, ak výšku výdavkov v rozpočte projektu stanovil žiadateľ na základe prieskumu trhu, predkladá výlučne vyplnený formulár - Záznam z vyhodnotenia prieskumu trhu),
  • žiadateľ nie je povinný vo formulári ŽoNFP vyplniť obsahové náležitosti časti 7.1 - Popis východiskovej situácie, 7.2 - Spôsob realizácie aktivít projektu, 7.3 - Situácia po realizácii projektu a udržateľnosť projektu a 7.4 - Administratívna a prevádzková kapacita žiadateľa. Všetky informácie a údaje súvisiace s uvedenými časťami formulára ŽoNFP predkladá žiadateľ prostredníctvom záväzného formulára prílohy č. 6 ŽoNFP – Doplňujúce údaje, ktorého štruktúra a obsahové náležitosti boli upravené tak, aby žiadateľ poskytol všetky požadované informácie a údaje potrebné za účelom objektívneho posúdenia vybraných podmienok poskytnutia príspevku.

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 3 mil. EUR.

 

Dátum vyhlásenia výzvy: 7. 12. 2020

 

Typ výzvy: otvorená

 

INFORMAČNÝ SEMINÁR

 

Informácia o predpokladanom termíne na vydanie rozhodnutí v rámci 2. hodnotiaceho kola výzvy č. 30

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra informuje žiadateľov, že v rámci 2. hodnotiaceho kola Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPII-MH/DP/2020/11.3-30, zameranej na podporu rozvoja podnikania MSP a spolupráce so strednými odbornými školami v Banskobystrickom samosprávnom kraji, neukončí konanie o žiadostiach o NFP v stanovenom termíne 70 pracovných dní od termínu uzavretia príslušného hodnotiaceho kola v zmysle Systému riadenia EŠIF a to z dôvodu veľkého počtu paralelne posudzovaných žiadostí o NFP v rámci viacerých výziev (resp. hodnotiacich kôl) ako aj z dôvodu vysokej administratívnej náročnosti schvaľovacieho procesu.

Predpokladaný termín ukončenia konania je december 2021.

 

Oznam o uzavretí výzvy

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra konajúci v zastúpení Ministerstva dopravy a výstavby SR ako riadiaceho orgánu pre operačný program Integrovaná infraštruktúra oznamuje, že ku dňu 29. októbra 2021 uzatvára výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranú na podporu rozvoja podnikania MSP a spolupráce so strednými odbornými školami v Banskobystricom samosprávnom kraji (kód výzvy OPII-MH/DP/2020/11.3-30).
Výzva sa uzatvára z dôvodu vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu. Po tomto termíne nie je možné predkladať žiadosti o poskytnutie NFP v rámci výzvy.

 

Oznam o navýšení alokácie výzvy

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra oznamuje žiadateľom, že z dôvodu zabezpečenia efektívneho čerpania časti alokácie operačného programu Integrovaná infraštruktúra, za ktorej implementáciu zodpovedá Ministerstvo hospodárstva SR a s ohľadom na dopyt predložených žiadostí o poskytnutie NFP v rámci 2. hodnotiaceho kola, navyšuje indikatívnu alokáciu výzvy o 102 000 EUR na sumu 3 187 000 EUR.

AKTUALIZÁCIA INFORMÁCIE O PLÁNOVANOM  UZATVORENÍ VÝZVY

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra oznamuje žiadateľom, že výzvu zameranú na podporu rozvoja podnikania MSP a spolupráce so strednými odbornými školami v Banskobystrickom samosprávnom kraji (kód výzvy OPII-MH/DP/2020/11.3-30) necháva​ otvorenú aj po uplynutí konečného termínu 2. hodnotiaceho kola, t.j. po 30. júli 2021.

Predpokladaný termín uzavretia výzvy s kódom OPII-MH/DP/2020/11.3-30 je termín uzávierky 3. hodnotiaceho kola, t.j. 29. október 2021, ktorý bude pravdepodobne posledným možným termínom na predloženie žiadosti o poskytnutie NFP v rámci danej výzvy.

Po termíne uzavretia výzvy už nebude možné predkladať žiadosti o poskytnutie NFP.

Presný dátum uzavretia výzvy OPII-MH/DP/2020/11.3-30 bude zverejnený na webovom sídle www.opvai.sk.

 

Ministerstvo hospodárstva SR posúva termín uzavretia prebiehajúceho (prvého) hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom OPII-MH/DP/2020/11.3-30

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra posúva termín uzavretia prebiehajúceho (prvého) hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, ktorá je zameraná na podporu rozvoja podnikania MSP a spolupráce so strednými odbornými školami v Banskobystrickom samosprávnom kraji z 31. marca 2021 na 30. apríla 2021, čím reflektuje na pretrvávajúcu mimoriadnu situáciu vyhlásenú vládou Slovenskej republiky v dôsledku šíriaceho sa ochorenia COVID-19 a aktuálny stav v prebiehajúcich konaniach o žiadostiach o NFP v rámci jednotlivých výziev na predkladanie ŽoNFP.

 

USMERNENIE č. 1

USMERNENIE č. 2

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra vydalo dňa 2. augusta 2021 Usmernenie č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu rozvoja podnikania MSP a spolupráce so strednými odbornými školami v Banskobystrickom samosprávnom kraji  (kód výzvy OPII-MH/DP/2020/11.3-30). 

Cieľom usmernenia č. 2 je zohľadnenie legislatívnych zmien vo všeobecne záväznom právnom predpise upravujúcom konanie poskytovateľa pri poskytovaní nenávratného finančného prostriedku z európskych štrukturálnych a investičných fondov, ako aj úprava formálnych náležitostí výzvy s cieľom zosúladenia textu výzvy so Stratégiou financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 - 2020

Právnym základom pre zmenu výzvy je § 17 ods. 8 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Usmernením č. 2 k výzve sa v plnom rozsahu nahrádza text výzvy a príloha č. 2 výzvy - Príručka pre žiadateľa

Usmernenie č. 2 a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa jeho zverejnenia, t. j. od 02. augusta 2021.

 

 

 

Prílohy k výzve:

Príloha č. 1 - Formulár ŽoNFP (vrátane záväzných formulárov)

Príloha č. 2 - Príručka pre žiadateľa

Príloha č. 3 - Schéma na podporu konkurencieschopnosti a rastu malých a stredných podnikov grantovou formou v aktuálnom znení

Príloha č. 4 - Zoznam merateľných ukazovateľov projektu a iných údajov

Príloha č. 5 - Podmienky oprávnenosti výdavkov

VÝZVA + VŠETKY PRÍLOHY

 

Dokumenty v pôvodnom znení

 

Informácia o spracúvaní osobných údajov

 

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť