Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranú na podporu projektov, ktorým bola udelená známka excelentnosti za kvalitu (Seal of Excellence) v Bratislavskom kraji (kód výzvy OPII-MH/DP/2021/12.1-33).

Cieľom výzvy je podporiť výskumno – vývojové projekty, ktorým bola vzhľadom na ich technologickú inovatívnosť udelená známka excelentnosti za kvalitu (Seal of Excellence) v rámci nástroja EIC Accelerator Pilot programu Horizont 2020 v termíne po 1. januári 2018  za predpokladu, že tieto projekty neboli z tohto programu EK finančne podporené. Predmetom podpory v rámci tejto výzvy sú projekty realizované  výlučne na území Bratislavského samosprávneho kraja.

V rámci výzvy môžu byť podporené výlučne mikro, malé a stredné podniky.

Maximálna intenzita pomoci (poskytnutý nenávratný finančný príspevok) je na úrovni 70 % z celkových oprávnených výdavkov. 

V súvislosti so snahou o zjednodušenie a zrýchlenie procesu konania o žiadosti o poskytnutie NFP pristúpilo MH prípravy žiadosti o poskytnutie o NFP (ŽoNFP) a zrýchlenie procesu konania o ŽoNFP pristúpilo MH SR k nasledovným zjednodušeniam:

 • zrušenie niektorých podmienok poskytnutia príspevku a ich presunutie medzi povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí​. Ide o nasledovné podmienky, ktorých plnenie má nastať až v čase realizácie hlavnej aktivity projektu, resp. až v čase účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a teda ktorých splnenie nie je potrebné preukazovať ku dňu predloženia ŽoNFP:

     - podmienka vysporiadania majetkovo-právnych vzťahov k hnuteľnému/nehnuteľnému majetku, v rámci ktorého je projekt realizovaný,

     - podmienka nebyť dlžníkom na daniach,

     - podmienka nebyť dlžníkom na poistnom na sociálne poistenie,

     - podmienka nebyť dlžníkom v žiadnej zdravotnej poisťovni poskytujúcej verejné zdravotné poistenie v SR,

     - podmienka, že voči prijímateľovi nesmie byť vykonávaná exekúcia alebo vedený iný výkon rozhodnutia podľa osobitných predpisov

 • zrušenie podmienky poskytnutia príspevku týkajúcej sa oprávnenosti z hľadiska preukázania súladu s požiadavkami v oblasti dopadu plánov a projektov na územia sústavy NATURA 2000 vzhľadom na skutočnosť, že v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP je prijímateľ povinný realizovať projekt v súlade s účinnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ s odbornou starostlivosťou.
 • úprava podmienky poskytnutia príspevku týkajúcej sa neporušenia zákazu nelegálneho zamestnávania štátneho príslušníka tretej krajiny tak, že obdobie, na ktoré sa predmetná podmienka vzťahuje, sa znižuje z 5 na 3 roky.
 • úprava podmienok pre predloženie doplneného formulára ŽoNFP na základe výzvy na doplnenie ŽoNFP zaslanej poskytovateľom. Žiadateľ je podľa tejto novej úpravy povinný predložiť doplnený formulár ŽoNFP výhradne prostredníctvom ITMS2014+ odoslaním z verejnej časti do neverejnej časti a nie je povinný daný formulár podpisovať a zasielať ho aj písomne (elektronicky do elektronickej schránky MH SR, resp. listine osobným doručením/poštou/kuriérom). 
 • minimalizácia rozsahu hodnotiacich kritérií uplatňovaných v procese odborného hodnotenia ŽoNFP, ako aj rozsahu informácií predkladaných v rámci ŽoNFP vzhľadom na skutočnosť, že projekty boli komplexne posúdené zo strany EK v procese hodnotenia projektov v rámci nástroja EIC Accelerator Pilot programu Horizont 2020 a zároveň skutočnosť, že na predmetnú výzvu je vyčlenená dostatočná alokácia na podporu všetkých oprávnených projektov, v dôsledku čoho nie je účelné uplatňovať pri ich výbere bodové kritériá.

 

​Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ a ŠR vyčlenených na výzvu je 18,3 mil. EUR.

 

Dátum vyhlásenia výzvy: 04. 05. 2021

Typ výzvy: otvorená

UZAVRETIE VÝZVY NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE NFP ZAMERANEJ NA PODPORU PROJEKTOV, KTORÝM BOLA UDELENÁ ZNÁMKA EXCELENTNOSTI ZA KVALITU (SEAL OF EXCELLENCE) V BRATISLAVSKOM KRAJI (KÓD VÝZVY OPII-MH/DP/2021/12.1-33)

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra konajúci v zastúpení Ministerstva dopravy a výstavby SR ako riadiaceho orgánu pre operačný program Integrovaná infraštruktúra oznamuje, že ku dňu 2. mája 2023 uzatvára výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP s kódom OPII-MH/DP/2021-12.1-33, zameranú na podporu projektov, ktorým bola udelená známka excelentnosti za kvalitu (Seal of Excellence) v Bratislavskom kraji. Dôvodom uzavretia výzvy je očakávané predloženie žiadosti o poskytnutie NFP všetkými oprávnenými žiadateľmi pri súčasnom zohľadnení informácie niektorých žiadateľov, ktorí potvrdili, že nemajú záujem predložiť žiadosť o NFP v rámci výzvy. Po tomto termíne nie je možné predkladať žiadosti o poskytnutie NFP v rámci výzvy.

 

INFORMÁCIA O  PLÁNOVANOM UZATVORENí VÝZVY S KÓDOM OPII-MH/DP/2021/12.1-33 ​

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra informuje žiadateľov, že plánuje uzavrieť výzvu s kódom OPII-MH/DP/2021/12.1-33 zameranú na podporu projektov, ktorým bola udelená známka excelentnosti za kvalitu (Seal of Excellence) v Bratislavskom kraji v termíne 02.05.2023.

Dôvodom uzavretia výzvy je očakávané predloženie žiadosti o poskytnutie NFP všetkými oprávnenými žiadateľmi pri súčasnom zohľadnení informácie niektorých žiadateľov, ktorí potvrdili, že nemajú záujem predložiť ŽoNFP v rámci výzvy.

Vzhľadom na uvedenú skutočnosť upozorňujeme žiadateľov, že plánovaný termín uzavretia výzvy bude pravdepodobne posledným možným termínom na predloženie žiadosti o poskytnutie NFP v rámci uvedenej výzvy.

Po termíne uzavretia výzvy už nebude možné predkladať žiadosti o poskytnutie NFP.

Presný dátum uzavretia výzvy bude zverejnený na webovom sídle www.opvai.sk.

 

Výzva na výber expertov na spoluprácu počas implementácie projektov, ktorým bola udelená známka excelentnosti za kvalitu (Seal of Excellence)  

Príloha č. 1 - žiadosť o zaradenie uchádzača na pozíciu experta

 

USMERNENIE č. 1

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra vydalo dňa 27. augusta 2021 Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu projektov, ktorým bola udelená známka excelentnosti za kvalitu (Seal of Excellence) v Bratislavskom kraji (kód výzvy OPII-MH/DP/2021/12.1-33).

Cieľom Usmernenia č. 1 je:

 • nahradiť zverejnený návrh schémy štátnej pomoci platnou a účinnou schémou štátnej pomoci;
 • zohľadniť legislatívne zmeny vo všeobecne záväznom právnom predpise upravujúcom konanie poskytovateľa pri poskytovaní nenávratného finančného prostriedku z európskych štrukturálnych a investičných fondov, ako aj zmeny vyplývajúce z aktualizácie Metodického pokynu Centrálneho koordinačného orgánu č. 6 k pravidlám oprávnenosti pre najčastejšie sa vyskytujúce skupiny výdavkov;
 • zosúladenie výzvy so znením výnimky CKO, ktorá sa týka výnimky z povinnosti postupovať pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou a zákaziek nespadajúcich pod zákon o verejnom obstarávaní podľa pravidiel a postupov upravených v Metodickom pokyne CKO č. 12 k zadávaniu zákaziek nespadajúcich pod zákon o verejnom obstarávaní a v Metodickom pokyne CKO č. 14 k zadávaniu zákaziek s nízkou hodnotou;
 • precizovať text a zlepšiť zrozumiteľnosť dokumentácie výzvy pre žiadateľov.Právnym základom pre zmenu výzvy je § 17 ods. 6 a 8 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Usmernením č. 1 k výzve sa v plnom rozsahu nahrádza:

 • text výzvy;
 • príloha č. 1 výzvy - Formulár ŽoNFP vrátane záväzných formulárov – Inštrukcia k vyplneniu ŽoNFP;
 • príloha č. 2 výzvy – Príručka pre žiadateľa;
 • príloha č. 3 výzvy – Schéma štátnej pomoci na podporu projektov, ktorým bola udelená známka excelentnosti za kvalitu (Seal of Excellence);
 • príloha č. 4 výzvy – Zoznam merateľných ukazovateľov projektu a iných údajov;
 • príloha č. 5 výzvy – Podmienky oprávnenosti výdavkov.

Usmernenie č. 1 a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa jeho zverejnenia, t. j. od 27. augusta 2021.

 

MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SR AKTUALIZUJE TERMÍN UZAVRETIA PREBIEHAJÚCEHO HODNOTIACEHO KOLA VÝZVY NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU S KÓDOM OPII-MH/DP/2021/12.1-33

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra posúva termín uzavretia prebiehajúceho (prvého) hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom OPII-MH/DP/2021/12.1-33, ktorá je zameraná na podporu projektov, ktorým bola udelená známka excelentnosti za kvalitu (Seal of Excellence) v Bratislavskom kraji z 30. júla 2021 na 31. augusta 2021, v nadväznosti na prebiehajúci proces schvaľovania a uverejnenia novely nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy v platnom znení a proces schvaľovania schémy štátnej pomoci, ako aj s cieľom vytvoriť žiadateľom väčší priestor pre kvalitnejšiu prípravu žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci predmetnej výzvy.

MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SR AKTUALIZUJE TERMÍN UZAVRETIA PREBIEHAJÚCEHO HODNOTIACEHO KOLA VÝZVY NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU S KÓDOM OPII-MH/DP/2021/12.1-33

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra posúva termín uzavretia prebiehajúceho hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom OPII-MH/DP/2021/12.1-33, ktorá je zameraná na podporu projektov, ktorým bola udelená známka excelentnosti za kvalitu (Seal of Excellence) v Bratislavskom kraji z 30. júna 2021 na 30. júla 2021, v nadväznosti na prebiehajúci proces schvaľovania novely nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy v platnom znení a s cieľom vytvoriť žiadateľom väčší priestor pre kvalitnejšiu prípravu žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci predmetnej výzvy.

 

Informácia pre žiadateľov

Dňa 14.05.2021 sa bude k predmetnej výzve konať online informačný seminár. Pozvánka na seminár bude oprávneným žiadateľom zasielaná mailovou formou.

PREZENTÁCIA Z INFORMAČNÉHO SEMINÁRA

 

 

Prílohy k výzve:

Príloha č. 1 - Formulár ŽoNFP (vrátane záväzných formulárov)

Príloha č. 2 - Príručka pre žiadateľa

Príloha č. 3 - Schéma štátnej pomoci na podporu projektov, ktorým bola udelená známka excelentnosti za kvalitu (Seal of Excellence)

Príloha č. 4 - Zoznam merateľných ukazovateľov projektu a iných údajov

Príloha č. 5 - Podmienky oprávnenosti výdavkov

 

VÝZVA + VŠETKY PRÍLOHY

Dokumenty v pôvodnom znení

 

Pomôcky:

Metodická pomôcka k verejnému obstarávaniu v rámci výziev OPII-MH/DP/2021/11.3-32 a OPII-MH/DP/2021/12.1-33 - vzťahuje sa na postup zadávania zákaziek, ktorý bol začatý do 30.3.2022

Metodická pomôcka k obstarávaniu v rámci výziev OPII-MH/DP/2021/11.3-32 a OPII-MH/DP/2021/12.1-33  - vzťahuje sa na postup zadávania zákaziek, ktorý bol začatý od 31.3.2022

 

Informácia o spracúvaní osobných údajov

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť