Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský pre operačný program Výskum a inovácie vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu realizácie sociálnych inovácií v prostredí MSP (kód OPVaI-MH/DP/2019/3.1.1-3.3.1-22).

Cieľom zverejnenej výzvy je podpora projektov sociálnej inovácie s cieľom jej komercializácie a uplatnenia na trhu.

Projekty podporované v rámci tejto výzvy musia byť zamerané na uvedenie nových/inovovaných (alebo na inovatívne využitie existujúcich) výrobkov, procesov alebo služieb na trh/u, ktoré zároveň predstavujú sociálnu inováciu. Sociálnou inováciou pre účely tejto výzvy je projekt, ktorého cieľom je inovatívne riešenie spoločenských problémov v oblastiach definovaných vo výzve.

Sociálna inovácia musí byť realizovaná prostredníctvom hospodárskej činnosti fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá spĺňa definíciu mikro-, malého a stredného podniku (MSP) a ktorá realizuje svoj projekt na území SR okrem Bratislavského kraja.

V rámci výzvy budú podporované projekty zamerané na sociálne inovácie realizované v prostredí MSP nad rámec povinností, ktoré im vyplývajú z právnych aktov a právnych predpisov SR a EÚ. Sociálna inovácia, ktorá má byť predmetom uvedenia na trh (komercializácie), musí mať najneskôr k ukončeniu realizácie aktivít projektu preukázateľne zabezpečenú prevádzkyschopnosť, resp. byť etablovaná do interných procesov žiadateľa.

K uzavretiu výzvy dôjde po vyčerpaní vyčlenených finančných prostriedkov alebo na základe rozhodnutia poskytovateľa z dôvodu nedostatočného dopytu zo strany žiadateľov. Informácia o uzavretí výzvy bude zverejnená na webovom sídle operačného programu.

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 4 500 000 EUR.

 

Dátum vyhlásenia výzvy: 30. 8. 2019

Typ výzvy: otvorená

 

Informačné semináre k výzve

 

ZRUŠENIE VÝZVY

Informácia pre žiadateľov o poskytnutie NFP v rámci výziev operačného programu Integrovaná infraštruktúra v gescii Ministerstva hospodárstva SR v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie v Slovenskej republike - aktualizácia č. 1

 

Informácia pre žiadateľov o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na podporu realizácie sociálnych inovácií v prostredí MSP (kód výzvy OPVaI-MH/DP/2019/ 3.1.1-3.3.1-22)

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra, konajúci v mene a na účet Ministerstva dopravy a výstavby SR ako riadiaceho orgánu pre operačný program Integrovaná infraštruktúra podľa zmluvy o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom, po zlúčení zanikajúceho operačného programu Výskum a inovácie do nástupníckeho operačného programu Integrovaná infraštruktúra, kedy v dôsledku zlúčenia operačných programov došlo k prechodu všetkých práv a povinností z poskytovateľa zanikajúceho operačného programu na poskytovateľa nástupníckeho operačného programu podľa § 3 ods. 1 písm. l) v spojení s § 54 ods. 1 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že ku dňu 28. februára 2020 uzatvára výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP s kódom OPVaI-MH/DP/2019/3.1.1-3.3.1-22, zameranú na podporu realizácie sociálnych inovácií v prostredí MSP. Dôvodom uzavretia výzvy je vyčerpanie finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu. Po tomto termíne nie je možné predkladať žiadosti o poskytnutie NFP v rámci výzvy.

 

 

Informácia pre žiadateľov o plánovanom uzavretí výzvy s kódom OPVaI-MH/DP/2019/3.1.1-3.3.1-22

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie konajúci v zastúpení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu pre operačný program Výskum a inovácie informuje žiadateľov, že plánuje uzavrieť výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom OPVaI-MH/DP/2019/3.1.1-3.3.1-22 v termíne 28. februára 2020, t.j. v termíne uzavretia 2. hodnotiaceho kola z dôvodu očakávaného vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na predmetnú výzvu.

Vzhľadom na uvedenú skutočnosť upozorňujeme žiadateľov, že plánovaný termín uzavretia výzvy OPVaI-MH/DP/2019/3.1.1-3.3.1-22 je pravdepodobne posledným možným termínom na predloženie žiadosti o poskytnutie NFP v rámci danej výzvy.

Po termíne uzavretia výzvy už nebude možné predkladať žiadosti o poskytnutie NFP.

Presný dátum uzavretia výzvy OPVaI-MH/DP/2019/3.1.1-3.3.1-22 bude zverejnený na webovom sídle www.opvai.sk.

 

 

Prílohy k výzve:

Príloha č. 1 - Formulár ŽoNFP (vrátane záväzných formulárov)

Príloha č. 2 - Príručka pre žiadateľa

Príloha č. 3 - Schéma pomoci de minimis na podporu realizácie sociálnych inovácií v prostredí mikro-, malých a stredných podnikov v znení dodatku č. 1

Príloha č. 4 - Zoznam merateľných ukazovateľov a iných údajov

Príloha č. 5 - Podmienky oprávnenosti výdavkov

Príloha č. 6 – Vymedzenie oblastí prispievajúcich k rozvoju vedomostnej ekonomiky na účely výzvy s kódom OPVaI-MH/DP/2019/3.1.1-3.3.1-22

VÝZVA + VŠETKY PRÍLOHY

 

Pomôcky:

Test úplnosti ŽoNFP

Ako pracovať s výzvou

 

 

Informácia o spracúvaní osobných údajov

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť