INFORMÁCIA O aktualizácii PLÁNOVANého UZATVORENia VÝZVY S KÓDOM OPII-MH/DP/2021/9.5-31  ​

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra informuje žiadateľov, že plánuje uzavrieť výzvu s kódom OPII-MH/DP/2021/9.5-31 zameranú na synergickú podporu projektov, ktorým sa poskytuje regionálna investičná pomoc, v termíne uzávierky 6. hodnotiaceho kola, t. j. 30.9.2022. Dôvodom aktualizácie plánovaného uzavretia výzvy je podporiť čo najväčší počet prijímateľov investičnej pomoci, ktorí plánujú synergicky financovať svoje investičné zámery aj zo zdrojov tejto výzvy.

Upozorňujeme žiadateľov, že plánovaný termín uzavretia výzvy bude pravdepodobne posledným možným termínom na predloženie žiadosti o poskytnutie NFP v rámci uvedenej výzvy.

Po termíne uzavretia výzvy už nebude možné predkladať žiadosti o poskytnutie NFP.

Presný dátum uzavretia výzvy bude zverejnený na webovom sídle www.opvai.sk.

INFORMÁCIA O PLÁNOVANOM UZATVORENÍ VÝZvy s kódom OPII-MH/DP/2021/9.5-31  ​

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra informuje žiadateľov, že plánuje uzavrieť výzvu s kódom OPII-MH/DP/2021/9.5-31 zameranú na synergickú podporu projektov, ktorým sa poskytuje regionálna investičná pomoc, v termíne uzávierky 5. hodnotiaceho kola, t. j. 30.6.2022. Dôvodom uzavretia výzvy je nedostatočný dopyt zo strany potenciálnych žiadateľov v druhom, treťom a štvrtom hodnotiacom kole.

Vzhľadom na uvedenú skutočnosť upozorňujeme žiadateľov, že plánovaný termín uzavretia výzvy bude pravdepodobne posledným možným termínom na predloženie žiadosti o poskytnutie NFP v rámci uvedenej výzvy.

Po termíne uzavretia výzvy už nebude možné predkladať žiadosti o poskytnutie NFP.

Presný dátum uzavretia výzvy bude zverejnený na webovom sídle www.opvai.sk.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť