Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranú na synergickú podporu projektov, ktorým sa poskytuje regionálna investičná pomoc (kód výzvy OPII-MH/DP/2021/9.5-31).

Cieľom výzvy je prostredníctvom nenávratného finančného príspevku poskytnúť synergickú podporu podnikom, ktoré sú prijímateľmi regionálnej investičnej pomoci poskytovanej zo štátneho rozpočtu SR na podporu realizácie investičných zámerov podľa zákona č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o regionálnej investičnej pomoci“).

Nenávratný finančný príspevok bude predstavovať pre podniky ďalší (doplnkový) zdroj financovania investičných zámerov, a to vo forme priamej pomoci určenej na obstaranie strojov, prístrojov, zariadení a dlhodobého nehmotného majetku (priemyselné práva, licencie, know-how), ktorý bude využívaný pri vývoji alebo inovácii technicky vyspelých výrobkov, technológií alebo výrobných procesov za účelom ich použitia vo výrobe a/alebo pri tvorbe nového alebo inovovaného produktu alebo pri inovácii produkčného procesu žiadateľa.

V rámci výzvy môžu byť podporené mikro, malé, stredné a veľké podniky.

Keďže výzva predstavuje synergickú podporu k pomoci poskytovanej zo štátneho rozpočtu SR na realizáciu investičného zámeru podľa zákona o regionálnej investičnej pomoci, maximálna miera spolufinancovania projektu z NFP v ŽoNFP závisí od intenzity pomoci schválenej pre investičný zámer zo štátneho rozpočtu SR podľa zákona o regionálnej investičnej pomoci.

V súvislosti so snahou o zjednodušenie a zrýchlenie procesu konania o žiadosti o poskytnutie NFP pristúpilo MH SR k nasledovným zjednodušeniam:

 • zrušenie niektorých podmienok poskytnutia príspevku a ich presunutie medzi povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí. Ide o nasledovné podmienky, ktorých plnenie má nastať až v čase realizácie hlavnej aktivity projektu, resp. až v čase účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a teda splnenie ktorých nie je potrebné preukazovať ku dňu predloženia ŽoNFP:
  • podmienka nebyť podnikom v ťažkostiach,
  • podmienka vysporiadania majetkovo-právnych vzťahov k hnuteľnému/nehnuteľnému majetku, v rámci ktorého je projekt realizovaný,
  • podmienka zabezpečenia prevádzkyschopnosti predmetu projektu,
  • podmienka zabezpečenia zapojenia MSP do aktivít súvisiacich s prevádzkou predmetu projektu v prípade, že prijímateľ je veľký podnik,
  • podmienka nebyť dlžníkom na daniach,
  • podmienka nebyť dlžníkom na poistnom na sociálne poistenie,
  • podmienka nebyť dlžníkom v žiadnej zdravotnej poisťovni poskytujúcej verejné zdravotné poistenie v SR,
  • podmienka, že voči prijímateľovi nesmie byť vykonávaná exekúcia alebo vedený iný výkon rozhodnutia podľa osobitných predpisov
 • zrušenie podmienky poskytnutia príspevku týkajúcej sa oprávnenosti z hľadiska preukázania súladu s požiadavkami v oblasti dopadu plánov a projektov na územia sústavy NATURA 2000 vzhľadom na skutočnosť, že v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP je prijímateľ povinný realizovať projekt v súlade s účinnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ s odbornou starostlivosťou.
 • úprava podmienky poskytnutia príspevku týkajúcej sa neporušenia zákazu nelegálneho zamestnávania štátneho príslušníka tretej krajiny tak, že obdobie, na ktoré sa predmetná podmienka vzťahuje, sa znižuje z 5 na 3 roky.
 • žiadateľ nie je povinný predložiť, v prípade vykonaného prieskumu trhu, príslušné cenové ponuky (v prípade, ak výšku výdavkov v rozpočte projektu stanovil žiadateľ na základe prieskumu trhu, predkladá výlučne vyplnený formulár - Záznam z vyhodnotenia prieskumu trhu),
 • žiadateľ nie je povinný vo formulári ŽoNFP vyplniť obsahové náležitosti časti 7.1 - Popis východiskovej situácie, 7.2 - Spôsob realizácie aktivít projektu, 7.3 - Situácia po realizácii projektu a udržateľnosť projektu a 7.4 - Administratívna a prevádzková kapacita žiadateľa. Všetky informácie a údaje súvisiace s uvedenými časťami formulára ŽoNFP predkladá žiadateľ prostredníctvom záväzného formulára prílohy č. 5 ŽoNFP – Doplňujúce údaje, ktorého štruktúra a obsahové náležitosti boli upravené tak, aby žiadateľ poskytol všetky požadované informácie a údaje potrebné za účelom objektívneho posúdenia vybraných podmienok poskytnutia príspevku.
 • úprava podmienok pre predloženie doplneného formulára ŽoNFP na základe výzvy na doplnenie ŽoNFP zaslanej poskytovateľom. Žiadateľ je podľa tejto novej úpravy povinný predložiť doplnený formulár ŽoNFP výhradne prostredníctvom ITMS2014+ odoslaním z verejnej časti do neverejnej časti a nie je povinný daný formulár podpisovať a zasielať ho aj písomne (elektronicky do elektronickej schránky MH SR, resp. listinne osobným doručením/poštou/kuriérom).

 

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 30 mil. EUR.

Dátum vyhlásenia výzvy: 28. 04. 2021

Typ výzvy: otvorená

 

Informačný seminár

 

Uzavretie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na synergickú podporu projektov, ktorým sa poskytuje regionálna investičná pomoc (OPII-MH/DP/2021/9.5-31)

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra konajúci v zastúpení Ministerstva dopravy a výstavby SR ako riadiaceho orgánu pre operačný program Integrovaná infraštruktúra oznamuje, že ku dňu 30. decembra 2022 uzatvára výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP s kódom OPII-MH/DP/2021/9.5-31, zameranú na synergickú podporu projektov, ktorým sa poskytuje regionálna investičná pomoc. Informácia o plánovanom uzavretí výzvy dňa 30. decembra 2022 je na webovom sídle www.opvai.sk zverejnená v časti „Aktuality“ a zároveň v priečinku tejto výzvy od 13. septembra 2022.

 

Informácia o predpokladanom termíne na vydanie rozhodnutí v rámci 4. hodnotiaceho kola výzvy č. 31

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra informuje žiadateľov, že v rámci 4. hodnotiaceho kola Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPII-MH/DP/2021/9.5-31, zameranej na synergickú podporu projektov, ktorým sa poskytuje regionálna investičná pomoc neukončí konanie o žiadostiach o NFP v stanovenom termíne 70 pracovných dní od termínu uzavretia príslušného hodnotiaceho kola v zmysle Systému riadenia EŠIF a to z dôvodu veľkého počtu paralelne posudzovaných žiadostí o NFP v rámci viacerých výziev (resp. hodnotiacich kôl) ako aj z dôvodu vysokej administratívnej náročnosti schvaľovacieho procesu.

Predpokladaný termín ukončenia konania je august 2022.

INFORMÁCIA O aktualizácii PLÁNOVANého UZATVORENia VÝZVY S KÓDOM OPII-MH/DP/2021/9.5-31  ​

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra informuje žiadateľov, že plánuje uzavrieť výzvu s kódom OPII-MH/DP/2021/9.5-31 zameranú na synergickú podporu projektov, ktorým sa poskytuje regionálna investičná pomoc, v termíne uzávierky 7. hodnotiaceho kola, t. j. 30.12.2022. Dôvodom aktualizácie plánovaného uzavretia výzvy je snaha podporiť čo najväčší počet prijímateľov investičnej pomoci, ktorí plánujú synergicky financovať svoje investičné zámery aj zo zdrojov tejto výzvy.

Upozorňujeme žiadateľov, že plánovaný termín uzavretia výzvy bude pravdepodobne posledným možným termínom na predloženie žiadosti o poskytnutie NFP v rámci uvedenej výzvy.

Po termíne uzavretia výzvy už nebude možné predkladať žiadosti o poskytnutie NFP.

Presný dátum uzavretia výzvy bude zverejnený na webovom sídle www.opvai.sk.

 

USMERNENIE č. 1

USMERNENIE č. 2

USMERNENIE č. 3

USMERNENIE č. 4

USMERNENIE č. 5

 

USMERNENIE č. 6

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra vydalo Usmernenie č. 6 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na synergickú podporu projektov, ktorým sa poskytuje regionálna investičná pomoc (kód výzvy OPII-MH/DP/2021/9.5-31), ktoré nadobudlo účinnosť 9. decembra 2022. 

Cieľom usmernenia č. 6 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „ŽoNFP“) s kódom OPII-MH/DP/2021/9.5-31 (ďalej len „výzva“) je navýšenie indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu a umožnenie, aby v prípade uplatnenia preddavkových platieb mohlo dôjsť k ukončeniu realizácie hlavnej aktivity projektu najneskôr do 31. 7. 2024.

Právnym základom pre zmenu výzvy je § 17 ods. 6 a 8 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Usmernením č. 6 k výzve sa v plnom rozsahu nahrádza dokument výzvy a dokument Inštrukcie k vyplneniu formulára žiadosti o poskytnutie NFP.

Usmernenie č. 6 a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa 9. decembra 2022.

 

 

 

Prílohy k výzve:

Príloha č. 1 - Formulár ŽoNFP (vrátane záväzných formulárov)

Príloha č. 2 - Príručka pre žiadateľa

Príloha č. 3 - Schéma štátnej pomoci na podporu inovácií a technologického transferu v platnom znení

Príloha č. 4 - Zoznam merateľných ukazovateľov projektu a iných údajov

Príloha č. 5 - Podmienky oprávnenosti výdavkov

VÝZVA + VŠETKY PRÍLOHY

 

Pomôcky

Test úplnosti ŽoNFP

FAQ - výzva 31

 

Dokumenty v pôvodnom znení

 

Informácia o spracúvaní osobných údajov

 

 

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť