Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranú na podporu rozvoja podnikania MSP a spolupráce so strednými odbornými školami (kód výzvy OPII-MH/DP/2020/11.3-25).

Cieľom zverejnenej výzvy je podporiť spoluprácu MSP so strednými odbornými školami.  V súvislosti s realizáciou opatrení identifikovaných v rámci Iniciatívy EK Catching-up regions budú prostredníctvom tejto výzvy podporované výlučne projekty zamerané na zapájanie MSP do spolupráce so SOŠ, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja vo vybraných okresoch.

Žiadatelia môžu v rámci svojich projektov nakupovať dlhodobý majetok za účelom dosiahnutia inovácie produktov a/alebo procesov vo vybraných oblastiach priemyslu a služieb. Podmienkou výzvy je, že žiadateľ/prijímateľ musí v čase udržateľnosti projektu umožniť strednej odbornej škole bezodplatne využívať dlhodobý majetok obstaraný v rámci projektu na účely praktického vyučovania žiakov, ako aj poskytnúť školenia pre učiteľov/majstrov strednej odbornej školy v rozsahu stanovenom vo výzve.

V rámci výzvy môžu byť podporené výlučne mikro, malé a stredné podniky.

K uzavretiu výzvy dôjde po vyčerpaní vyčlenených finančných prostriedkov alebo na základe rozhodnutia poskytovateľa z dôvodu nedostatočného dopytu zo strany žiadateľov. Informácia o uzavretí výzvy bude zverejnená na webovom sídle operačného programu.

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 10 mil. EUR.

 

Dátum vyhlásenia výzvy: 26. 02. 2020

 

Typ výzvy: otvorená

 

INFORMAČNÝ SEMINÁR

 

INFORMAČNÝ SEMINÁR PRE PRIJÍMATEĽOV

Informácia o predpokladanom termíne na vydanie rozhodnutí v rámci 2. hodnotiaceho kola výzvy č. 25

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra informuje žiadateľov, že v rámci 2. hodnotiaceho kola Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPII-MH/DP/2020/11.3-25, zameranej na podporu rozvoja podnikania MSP a spolupráce so strednými odbornými školami, neukončí konanie o žiadostiach o NFP v stanovenom termíne 70 pracovných dní od termínu uzavretia príslušného hodnotiaceho kola v zmysle Systému riadenia EŠIF a to z dôvodu veľkého počtu paralelne posudzovaných žiadostí o NFP v rámci viacerých výziev (resp. hodnotiacich kôl) ako aj z dôvodu vysokej administratívnej náročnosti schvaľovacieho procesu.

Predpokladaný termín ukončenia konania je december 2021.

 

Informácia o aktualizovanom predpokladanom termíne na vydanie rozhodnutí v rámci 1. hodnotiaceho kola výzvy č. 25

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra informuje žiadateľov, že v rámci 1. hodnotiaceho kola Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPII-MH/DP/2020/11.3-25, zameranej na podporu rozvoja podnikania MSP a spolupráce so strednými odbornými školami, neukončí konanie o žiadostiach o NFP v stanovenom termíne 70 pracovných dní od termínu uzavretia príslušného hodnotiaceho kola v zmysle Systému riadenia EŠIF a to z dôvodu veľkého počtu paralelne posudzovaných žiadostí o NFP v rámci viacerých výziev (resp. hodnotiacich kôl) ako aj z dôvodu vysokej administratívnej náročnosti schvaľovacieho procesu.

Predpokladaný termín ukončenia konania je december 2021.

 

Informácia o aktualizovanom predpokladanom termíne na vydanie rozhodnutí v rámci 1. hodnotiaceho kola výzvy č. 25

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra informuje žiadateľov, že v rámci 1. hodnotiaceho kola Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPII-MH/DP/2020/11.3-25, zameranej na podporu rozvoja podnikania MSP a spolupráce so strednými odbornými školami, neukončí konanie o žiadostiach o NFP v stanovenom termíne 70 pracovných dní od termínu uzavretia príslušného hodnotiaceho kola v zmysle Systému riadenia EŠIF a to z dôvodu veľkého počtu paralelne posudzovaných žiadostí o NFP v rámci viacerých výziev (resp. hodnotiacich kôl) ako aj z dôvodu vysokej administratívnej náročnosti schvaľovacieho procesu.

Predpokladaný termín ukončenia konania je november 2021.

 

Oznam o navýšení alokácie výzvy

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra oznamuje žiadateľom, že z dôvodu zabezpečenia efektívneho čerpania časti alokácie operačného programu Integrovaná infraštruktúra, za ktorej implementáciu zodpovedá Ministerstvo hospodárstva SR a s ohľadom na dopyt predložených žiadostí o poskytnutie NFP v rámci 2. hodnotiaceho kola navyšuje indikatívnu alokáciu výzvy o 942 000 EUR na sumu 10 942 000 EUR.

 

Informácia o aktualizovanom predpokladanom termíne na vydanie rozhodnutí v rámci 1. hodnotiaceho kola výzvy č. 25

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra informuje žiadateľov, že v rámci 1. hodnotiaceho kola Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPII-MH/DP/2020/11.3-25, zameranej na podporu rozvoja podnikania MSP a spolupráce so strednými odbornými školami, neukončí konanie o žiadostiach o NFP v stanovenom termíne 70 pracovných dní od termínu uzavretia príslušného hodnotiaceho kola v zmysle Systému riadenia EŠIF a to z dôvodu veľkého počtu paralelne posudzovaných žiadostí o NFP v rámci viacerých výziev (resp. hodnotiacich kôl) ako aj z dôvodu vysokej administratívnej náročnosti schvaľovacieho procesu.

Predpokladaný termín ukončenia konania je október 2021.

Informácia o predpokladanom termíne na vydanie rozhodnutí v rámci 1. hodnotiaceho kola výzvy č. 25

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra informuje žiadateľov, že v rámci 1. hodnotiaceho kola Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPII-MH/DP/2020/11.3-25, zameranej na podporu rozvoja podnikania MSP a spolupráce so strednými odbornými školami, neukončí konanie o žiadostiach o NFP v stanovenom termíne 70 pracovných dní od termínu uzavretia príslušného hodnotiaceho kola v zmysle Systému riadenia EŠIF a to z dôvodu veľkého počtu paralelne posudzovaných žiadostí o NFP v rámci viacerých výziev (resp. hodnotiacich kôl) ako aj z dôvodu vysokej administratívnej náročnosti schvaľovacieho procesu.

Predpokladaný termín ukončenia konania je jún 2021.

 

Oznam o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na podporu rozvoja podnikania MSP a spoluprácu so strednými odbornými školami (kód výzvy OPII-MH/DP/2020/11.3-25)

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra konajúci v zastúpení Ministerstva dopravy a výstavby SR ako riadiaceho orgánu pre operačný program Integrovaná infraštruktúra oznamuje, že ku dňu 29. januára 2021 uzatvára výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranú na podporu rozvoja podnikania MSP a spoluprácu so strednými odbornými školami (kód výzvy OPII-MH/DP/2020/11.3-25).

Výzva sa uzatvára z dôvodu vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu. Po tomto termíne nie je možné predkladať žiadosti o poskytnutie NFP v rámci výzvy.

 

Informácia o posune termínu uzávierky hodnotiaceho kola v rámci výzvy s kódom OPII-MH/DP/2020/11.3-25

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra konajúci v mene a na účet Ministerstva dopravy a výstavby SR ako riadiaceho orgánu pre operačný program Integrovaná infraštruktúra podľa zmluvy o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom informuje žiadateľov, že v nadväznosti na opatrenia prijímané v súvislosti s pandémiou COVID-19 a s cieľom vytvoriť žiadateľom väčší priestor pre kvalitnejšiu prípravu žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy s kódom OPII-MH/DP/2020/11.3-25 zameranej na podporu rozvoja podnikania MSP a spolupráce so strednými odbornými školami

posúva termín uzávierky prebiehajúceho hodnotiaceho kola tejto výzvy z pôvodného termínu 30. 11. 2020 na 29. 1. 2021.

Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že uvedený termín je pravdepodobne posledným možným termínom na predloženie žiadosti o poskytnutie NFP v rámci uvedenej výzvy.

Po termíne uzavretia výzvy už nebude možné predkladať žiadosti o poskytnutie NFP.  

Presný dátum uzavretia výzvy bude zverejnený na webovom sídle www.opvai.sk.

 

Informácia pre žiadateľov o poskytnutie NFP v rámci výziev operačného programu Integrovaná infraštruktúra v gescii Ministerstva hospodárstva SR v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie v Slovenskej republike - aktualizácia č. 1

 

USMERNENIE č. 1

USMERNENIE č. 2

USMERNENIE č. 3

USMERNENIE č. 4

USMERNENIE č. 5

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra vydalo dňa 2. augusta 2021 Usmernenie č. 5 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu rozvoja podnikania MSP a spolupráce so strednými odbornými školami  (kód výzvy OPII-MH/DP/2020/11.3-25). 

Cieľom usmernenia č. 5 je:

-     úprava formálnej náležitosti výzvy s cieľom zosúladenia textu výzvy so Stratégiou financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 - 2020. V tejto súvislosti sa do textu výzvy v časti 1.4 Financovanie projektu dopĺňa informácia o podiele NFP financovanom zo zdrojov EFRR (85%) a zo štátneho rozpočtu (5%).

Právnym základom pre zmenu výzvy je § 17 ods. 8 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Usmernením č. 5 k výzve sa v plnom rozsahu nahrádza:

  • text výzvy,​

Usmernenie č. 5 a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa jeho zverejnenia, t. j. od 02. augusta 2021.

 

 

Prílohy k výzve:

Príloha č. 1 - Formulár ŽoNFP (vrátane záväzných formulárov)

Príloha č. 2 - Príručka pre žiadateľa

Príloha č. 3 - Schéma na podporu konkurencieschopnosti a rastu malých a stredných podnikov grantovou formou v znení dodatku č. 5

Príloha č. 4 - Zoznam merateľných ukazovateľov projektu a iných údajov

Príloha č. 5 - Podmienky oprávnenosti výdavkov

VÝZVA + VŠETKY PRÍLOHY

 

Pomôcky:

Test úplnosti ŽoNFP

Ako pracovať s výzvou

Odpovede na často kladené otázky (FAQ)

 

Dokumenty v pôvodnom znení

 

Informácia o spracúvaní osobných údajov

 

 

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť