Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu nových a začínajúcich mikro-, malých a stredných podnikov (kód OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03).

Cieľom zverejnenej výzvy je podporiť projekty zamerané na uvedenie nového alebo inovovaného produktu žiadateľa na trh alebo na inováciu produkčného procesu. Podporené môžu byť projekty realizované na území celého Slovenska s výnimkou Bratislavského kraja. V rámci výzvy môžu byť podporené nové a začínajúce mikro-, malé a stredné podniky (podnikajúce menej ako 3 roky), pričom oprávnenými činnosťami sú nákup nového dlhodobého majetku využívaného na produkciu produktu žiadateľa a/alebo zavádzanie nástrojov elektronického podnikania. Súčasne s uvedenými činnosťami môžu byť predmetom projektu aj marketingové aktivity súvisiace s uvedením nového/inovovaného produktu na trh, aktivity zamerané na posúdenie zhody nového/inovovaného produktu s technickými požiadavkami podľa zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zvyšovanie zručností a kompetencií žiadateľov a ich zamestnancov priamo súvisiacich s produkciou nového/inovovaného produktu alebo inováciou produkčného procesu (s výnimkou legislatívou požadovaných školení ako sú školenie BOZP a pod.). Zároveň si žiadateľ ako oprávnené výdavky projektu môže nárokovať mzdové výdavky na novovytvorené pracovné miesta a výdavky na vnútorné vybavenie prevádzkových priestorov.

K uzavretiu výzvy dôjde po vyčerpaní vyčlenených finančných prostriedkov alebo na základe rozhodnutia poskytovateľa z dôvodu nedostatočného dopytu zo strany žiadateľov. Informácia o uzavretí výzvy bude zverejnená na webovom sídle operačného programu.

 

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 30 000 000 EUR.

Dátum vyhlásenia výzvy: 22. 11. 2016

Typ výzvy: otvorená

 

UZAVRETIE VÝZVY

 

USMERNENIE č. 1

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vydalo dňa 07.02.2017 Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu nových a začínajúcich mikro-, malých a stredných podnikov (kód OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03). 

Cieľom Usmernenia č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP s kódom OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03 (ďalej len „výzva“) je zapracovanie legislatívnych zmien vyplývajúcich zo zákona č. 315/2016 o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 341/2016 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj doplnenie popisu prílohy č. 3 žiadosti o poskytnutie NFP.

Vzhľadom na rozsah zmien a s cieľom poskytnúť žiadateľom dostatočný časový priestor na úpravu pripravovaných žiadostí o poskytnutie NFP bol zároveň zmenený termín uzavretia 1. hodnotiaceho kola, a to z pôvodného termínu 15. 02. 2017 na 03. 03. 2017.

Usmernením č. 1 k výzve sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.

Usmernením č. 1 k výzve sa v plnom rozsahu nahrádza:

  • dokument výzvy,
  • príloha č. 1 výzvy – časť Formulár žiadosti o NFP na Formulár žiadosti o NFP v znení Usmernenia č. 1,
  • príloha č. 1 výzvy – časť Finančná analýza na Finančná analýza v znení Usmernenia č. 1,
  • príloha č. 2 výzvy – Príručka pre žiadateľa, verzia č. 1 na verziu č. 2,
  • príloha č. 8 výzvy – Podmienky oprávnenosti výdavkov na Podmienky oprávnenosti výdavkov v znení Usmernenia č. 1.

Usmernenie č. 1 a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia, t.j. od 07. februára 2017.

Upozornenie pre žiadateľov

V súvislosti s aktualizáciou výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03 a OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04, ktorá bola vykonaná dňa 7.2.2017 na základe Usmernenia č. 1 k obidvom výzvam, si dovoľujeme upozorniť žiadateľov, že vykonané aktualizácie výziev majú dopad na zmenu formuláru žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „ŽoNFP“) s tým, že systém ITMS2014+ neumožní žiadateľom odoslať ŽoNFP, ktoré boli žiadateľmi vytvorené a rozpracované pred aktualizáciou výziev. Zároveň systém ITMS2014+ upozorní žiadateľov prostredníctvom „chybového hlásenia“ na potrebu opätovného vytvorenia ŽoNFP.


USMERNENIE č. 2

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vydalo dňa 13.04.2017 Usmernenie č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu nových a začínajúcich mikro-, malých a stredných podnikov (kód OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03).

Cieľom Usmernenia č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP s kódom OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03 (ďalej len „výzva“) je úprava výzvy vo vzťahu k zadefinovaniu postupov písomnej komunikácie v procese konania o ŽoNFP prostredníctvom elektronických schránok v nadväznosti na zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) a Metodický výklad CKO č. 4 k elektronickému predkladaniu žiadostí o NFP a k spôsobu overovania vybraných podmienok poskytnutia príspevku a úprava telefonického kontaktu SIEA.

Usmernením č. 2 k výzve sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.

Usmernením č. 2 k výzve sa v plnom rozsahu nahrádza:

  • dokument výzvy,
  • príloha č. 1 výzvy – časť Formulár žiadosti o NFP v znení Usmernenia č. 1 na Formulár žiadosti o NFP v znení Usmernenia č. 2,
  • príloha č. 2 výzvy – Príručka pre žiadateľa, verzia č. 2 na verziu č. 3.

Usmernenie č. 2 a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia, t. j. od 13. apríla 2017.

Upozornenie pre žiadateľov

V súvislosti s aktualizáciami výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP s kódmi OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03 a OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04, ktoré boli vykonané dňa 13.04.2017 na základe Usmernení č. 2 k výzvam, si dovoľujeme upozorniť žiadateľov, že vykonané aktualizácie výziev majú dopad na zmenu formuláru žiadosti o poskytnutie ŽoNFP s tým, že systém ITMS2014+ neumožní žiadateľom odoslať žiadosti o poskytnutie NFP, ktoré boli žiadateľmi vytvorené a rozpracované pred aktualizáciami výziev. Zároveň systém ITMS2014+ upozorní žiadateľov prostredníctvom „chybového hlásenia“ na potrebu opätovného vytvorenia ŽoNFP.

 

USMERNENIE č. 3

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vydalo dňa 29.05.2017 Usmernenie č. 3 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu nových a začínajúcich mikro-, malých a stredných podnikov (kód OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03).

Cieľom usmernenia č. 3 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „ŽoNFP“) s kódom OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03 je úprava výzvy vo vzťahu k navýšeniu indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu.

Usmernením č. 3 sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie (ďalej len „SO“) v súlade s ustanovením § 17 ods. 7 zákona o príspevku z EŠIF mení formálnu náležitosť výzvy. Zmenou formálnej náležitosti výzvy nedochádza k zmene podmienok poskytnutia príspevku. Usmernením č. 3 k výzve sa v plnom rozsahu nahrádza Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku.

Usmernenie č. 3 a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia, t. j. od 29. mája 2017.

 

USMERNENIE č. 4

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vydalo dňa 21.06.2017 Usmernenie č. 4 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu nových a začínajúcich mikro-, malých a stredných podnikov (kód OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03).

Cieľom usmernenia č. 4 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „ŽoNFP“) s kódom OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03 (ďalej aj „výzva“) je úprava výzvy vo vzťahu k termínu uzavretia 3. hodnotiaceho kola.

Usmernením č. 4 sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie (ďalej len „SO“) v súlade s ustanovením § 17 ods. 7 zákona o príspevku z EŠIF mení formálnu náležitosť výzvy. Zmenou formálnej náležitosti výzvy nedochádza k zmene podmienok poskytnutia príspevku. Usmernením č. 4 k výzve sa v plnom rozsahu nahrádza výzva na predkladanie ŽoNFP.

Usmernenie č. 4 a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia, t.j. od 21. júna 2017.

 

USMERNENIE č. 5

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie dňa 21.06.2018 vydalo Usmernenie č. 5 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na podporu nových a začínajúcich mikro-, malých a stredných podnikov (kód OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03).  

Usmernením č. 5 sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie v súlade s ustanovením § 17 ods. 7 zákona o príspevku z EŠIF mení formálnu náležitosť výzvy – indikatívnu výšku finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu. Zmenou formálnej náležitosti výzvy nedochádza k zmene podmienok poskytnutia príspevku.

Usmernením č. 5 k výzve sa v plnom rozsahu nahrádza dokument výzvy v znení Usmernenia č. 4 za dokument výzvy v znení Usmernenia č. 5

Usmernenie č. 5 a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa jeho zverejnenia, t. j. od 21. júna 2018.

 

Informácia o plánovanom uzavretí výziev s kódom OPVaI-MH/DP/2016-3.1.1-03 a OPVaI-MH/DP/2016-3.3.1-04

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie konajúci v zastúpení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu pre operačný program Výskum a inovácie informuje žiadateľov, že z dôvodu očakávaného vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP s kódom OPVaI-MH/DP/2016-3.1.1-03 (zameraná na podporu nových a začínajúcich mikro-, malých a stredných podnikov) a s kódom OPVaI-MH/DP/2016-3.3.1-04 (zameraná na podporu existujúcich mikro-, malých a stredných podnikov), (ďalej len „výzvy“), plánuje ukončením 3. hodnotiaceho kola predmetné výzvy uzavrieť.

Vzhľadom na uvedenú skutočnosť upozorňujeme žiadateľov, že termín uzavretia 3. hodnotiaceho kola, t.j. 15. augusta 2017 je pravdepodobne posledným možným termínom na predloženie žiadostí o poskytnutie NFP. Po termíne uzavretia uvedených výziev už nebude možné predkladať žiadosti o poskytnutie NFP v rámci predmetných výziev.  

Presný dátum uzavretia výziev bude zverejnený na webovom sídle www.opvai.sk.

 

Prílohy k výzve:

Príloha č. 1 - Formulár ŽoNFP vrátane záväzných formulárov v znení Usmernenia č. 2

Príloha č. 2 - Príručka pre žiadateľa v znení Usmernenia č. 2

Príloha č. 3 - Hodnotiace kritériá ŽoNFP

Príloha č. 4 - Schéma pomoci de minimis

Príloha č. 5 - Zoznam merateľných ukazovateľov projektu a iných údajov

Príloha č. 6 - Predbežná informácia pre žiadateľov o NFP

Príloha č. 7 - Identifikácia synergií a komplementarít

Príloha č. 8 - Podmienky oprávnenosti výdavkov v znení Usmernenia č. 1

Príloha č. 9 - Oblasti špecializácie v zmysle RIS3 SK

VÝZVA + VŠETKY PRÍLOHY

 

 

      

 

Pomôcky:

Ako pracovať s výzvou a dokumentmi k výzve

Test úplnosti ŽoNFP

Určenie postupu verejného obstarávania

ODPOVEDE NA ČASTO KLADENÉ OTÁZKY (FAQ)_doplnené

ODPOVEDE NA ČASTO KLADENÉ OTÁZKY (FAQ) K VEREJNÉMU OBSTARÁVANIU A PRIESKUMU TRHU

 

Dokumenty výzvy v pôvodnom znení

 

 

Informácia o spracúvaní osobných údajov

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť