Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu mikro-, malých a stredných podnikov pôsobiacich v oblasti poskytovania služieb v najmenej rozvinutých okresoch (kód OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-14).

Predmetom zverejnenej výzvy je podpora mikro-, malých a stredných podnikov (MSP), ktoré plánujú tvorbu nového alebo inovovaného produktu, resp. inováciu výrobného procesu v najmenej rozvinutých okresoch SR, a to s cieľom:

  • udržať v daných regiónoch existujúce investície a pomôcť im v raste, t. j. motivovať MSP už pôsobiacich v najmenej rozvinutých okresov, aby rozšírili svoju činnosť,
  • priviesť do najmenej rozvinutých okresov nové investície, t. j. motivovať MSP pôsobiacich mimo týchto regiónov, aby realizovali nové projekty práve v týchto okresoch,
  • podporiť tvorbu nových pracovných miest v oblastiach s dlhodobo vysokou mierou nezamestnanosti.

Oprávneným miestom realizácie projektov sú výhradne najmenej rozvinuté okresy SR, t. j. okresy definované v zozname vedenom Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle zákona č. 336/2015 Z.z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Pre oprávnenosť projektu z hľadiska miesta realizácie je rozhodujúci stav k poslednému dostupnému mesiacu predchádzajúcemu termínu uzavretia príslušného hodnotiaceho kola výzvy.

K uzavretiu výzvy dôjde po vyčerpaní vyčlenených finančných prostriedkov alebo na základe rozhodnutia poskytovateľa z dôvodu nedostatočného dopytu zo strany žiadateľov. Informácia o uzavretí výzvy bude zverejnená na webovom sídle operačného programu.

 

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 10 000 000 EUR.

Dátum vyhlásenia výzvy: 20. 12. 2017

Typ výzvy: otvorená

 

Informácia pre žiadateľov o poskytnutie NFP v rámci výziev operačného programu Integrovaná infraštruktúra v gescii Ministerstva hospodárstva SR v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie v Slovenskej republike - Aktualizácia č. 1

 

UZAVRETIE VÝZVY

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie konajúci v zastúpení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR ako riadiaceho orgánu pre operačný program Výskum a inovácie oznamuje, že ku dňu 28. septembra 2018 uzatvára výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP s kódom OPVaI-MH/DP/2017-3.3.1-14 zameranú na podporu MSP pôsobiacich v oblasti poskytovania služieb v najmenej rozvinutých okresoch. Vzhľadom na to, že výška žiadaného nenávratného finančného príspevku v žiadostiach o poskytnutie NFP predložených a zaregistrovaných v treťom hodnotiacom kole neprekročila 50% zostatku disponibilnej alokácie na výzvu, dôvodom uzavretia výzvy je nedostatočný dopyt zo strany potenciálnych žiadateľov. Po tomto termíne nie je možné predkladať žiadosti o poskytnutie NFP v rámci výzvy.

 

UPOZORNENIE:

  

Usmernením č. 1 k výzve sa posúva termín uzávierky 1. hodnotiaceho kola z 28. 02. 2018 na 15. 03. 2018.

 

 

USMERNENIE č. 1

USMERNENIE č. 2

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie dňa 28.05.2018 vydalo Usmernenie č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na podporu mikro-, malých a stredných podnikov pôsobiacich v oblasti poskytovania služieb v najmenej rozvinutých okresoch (kód OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-14).

Cieľom Usmernenia č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP s kódom OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-14 (ďalej len „výzva“) je zosúladenie znenia výzvy a jej príloh so záväzným formulárom Vyhlásenie na kvalifikovanie sa ako MSP, ktorý je zverejnený na webovom sídle www.opvai.sk v časti Dokumenty/Metodické dokumenty v gescii MH SR v rámci dokumentu Vyhlásenie o veľkosti podniku.

Usmernením č. 2 k výzve sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.

Usmernením č. 2 k výzve sa v plnom rozsahu nahrádza:

  • dokument výzvy v znení Usmernenia č. 1 za dokument výzvy v znení Usmernenia č. 2
  • príloha č. 2 výzvy – Príručka pre žiadateľa v znení Usmernenia č. 1 za Príručku pre žiadateľa v znení Usmernenia č. 2.

Usmernením č. 2 k výzve sa vypúšťa:

  • Príloha č. 3 ŽoNFP Vyhlásenie na kvalifikovanie sa ako MSP z prílohy č. 1 k výzve Formulár ŽoNFP vrátane záväzných formulárov

Usmernenie č. 2 a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa jeho zverejnenia, t. j. od 28. mája 2018.

 

Informácia o plánovanom uzavretí výzvy s kódom OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-14

 

Informácia o posune hodnotiacich kôl v rámci výziev s kódmi OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-08 a OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-14

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie konajúci v zastúpení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu pre operačný program Výskum a inovácie informuje, že s cieľom vytvoriť žiadateľom väčší priestor pre kvalitnejšiu prípravu žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy s kódom OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-08 zameranej na podporu MSP v najmenej rozvinutých okresoch a výzvy s kódom OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-14 zameranej na podporu MSP pôsobiacich v oblasti poskytovania služieb v najmenej rozvinutých okresoch posúva termíny uzávierky prebiehajúcich hodnotiacich kôl týchto výziev z pôvodného termínu 31. 7. 2018 na 28. 9. 2018.

Uvedený termín je pravdepodobne posledným možným termínom na predloženie žiadosti o poskytnutie NFP v rámci príslušných hodnotiacich kôl uvedených výziev.

 

Prílohy k výzve:

Príloha č. 1 - Formulár ŽoNFP vrátane záväzných formulárov

Príloha č. 2 - Príručka pre žiadateľa v znení Usmernenia č. 2

Príloha č. 3 - Schéma pomoci de minimis

Príloha č. 4 - Zoznam merateľných ukazovateľov projektu a iných údajov

Príloha č. 5 - Podmienky oprávnenosti výdavkov

 

VÝZVA + VŠETKY PRÍLOHY v znení Usmernenia č. 2

 

Pomôcky:

Ako pracovať s výzvou a dokumentmi k výzve

Test úplnosti ŽoNFP

Určenie postupu verejného obstarávania

Odpovede na často kladené otázky (FAQ) k verejnému obstarávaniu

 

 

 

 

Oprava zrejmej nesprávnosti v dokumente výzvy

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie na základe identifikovania zrejmej nesprávnosti v dokumente výzvy v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-14 (ďalej len „výzva“) dňa 30.01.2018 upravilo dokument výzvy. Zmena bola z dôvodu prehľadnosti vykonaná formou sledovania zmien.

Predmetná zrejmá nesprávnosť spočívala v nesprávne uvedenom spôsobe posudzovania hodnotiaceho kritéria 4.4 v rámci podmienky poskytnutia príspevku č. 18 – Podmienka splnenia kritérií pre výber projektov v dokumente výzvy. V zmysle vykonanej úpravy bol spôsob posudzovania zosúladený so spôsobom uvedeným v prílohe č. 2 výzvy – Príručka pre žiadateľa.

Dokument výzvy v pôvodnom znení

 

 

Informácia o spracúvaní osobných údajov

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť