Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu inteligentných inovácií v priemysle (kód OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-15).

Predmetom zverejnenej výzvy je podporiť projekty zamerané na zavádzanie inteligentných riešení na existujúce technológie, ako aj obstaranie nových technológií potrebných pre implementáciu inteligentných riešení a vytvorenie inteligentne riadených, vzájomne prepojených autonómnych systémov výlučne v rámci existujúcej prevádzky podniku. Predkladaný projekt musí okrem iného zároveň spĺňať aj tieto podmienky:

  • výsledkom realizácie hlavnej aktivity projektu musí byť dosiahnutie inovácie procesu minimálne nízkeho stupňa;
  • realizácia projektu musí predstavovať počiatočnú investíciu;
  • projekt musí byť v súlade so Stratégiou výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky (RIS3 SK);
  • realizáciou projektu, najneskôr k ukončeniu realizácie aktivít projektu, musí dôjsť k zabezpečeniu prevádzkyschopnosti predmetu projektu.

 

Podporené môžu byť projekty realizované na území celého Slovenska s výnimkou Bratislavského kraja. Rozhodujúce je miesto realizácie projektu, nie sídlo žiadateľa. V rámci výzvy môžu byť podporené mikropodniky, malé a stredné podniky (MSP), ako aj veľké podniky, pri splnení podmienky, že do aktivít súvisiacich s realizáciou projektu zapoja MSP.

K uzavretiu výzvy dôjde po vyčerpaní vyčlenených finančných prostriedkov alebo na základe rozhodnutia poskytovateľa z dôvodu nedostatočného dopytu zo strany žiadateľov. Informácia o uzavretí výzvy bude zverejnená na webovom sídle operačného programu.

 

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 30 000 000 EUR.

Dátum vyhlásenia výzvy: 12. 02. 2018

Typ výzvy: otvorená

 

Informácia pre žiadateľov o poskytnutie NFP v rámci výziev operačného programu Integrovaná infraštruktúra v gescii Ministerstva hospodárstva SR v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie v Slovenskej republike - Aktualizácia č. 1

 

Uzavretie výzvy

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie konajúci v zastúpení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR ako riadiaceho orgánu pre operačný program Výskum a inovácie oznamuje, že ku dňu 31. júla 2018 uzatvára výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP s kódom OPVaI-MH/DP/2018-1.2.2-15, zameranú na podporu inteligentných inovácií v priemysle. Dôvodom uzavretia výzvy je vyčerpanie finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu. Po tomto termíne nie je možné predkladať žiadosti o poskytnutie NFP v rámci výzvy.

 

USMERNENIE č. 1

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie dňa 28.05.2018 vydalo Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na podporu inteligentných inovácií v priemysle (kód OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-15).

Cieľom Usmernenia č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP s kódom OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-15 (ďalej len „výzva“) je zosúladenie znenia výzvy a jej príloh so záväzným formulárom Vyhlásenie na kvalifikovanie sa ako MSP, ktorý je zverejnený na webovom sídle www.opvai.sk v časti Dokumenty/Metodické dokumenty v gescii MH SR v rámci dokumentu Vyhlásenie o veľkosti podniku.

Usmernením č. 1 k výzve sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.

Usmernením č. 1 k výzve sa v plnom rozsahu nahrádza:

  • dokument výzvy za dokument výzvy v znení Usmernenia č. 1
  • príloha č. 2 výzvy – Príručka pre žiadateľa za Príručku pre žiadateľa v znení Usmernenia č. 1.

Usmernením č. 1 k výzve sa vypúšťa:

  • Príloha č. 3 ŽoNFP Vyhlásenie na kvalifikovanie sa ako MSP/Vyhlásenie sa za veľký podnik z prílohy č. 1 k výzve Formulár ŽoNFP vrátane záväzných formulárov

Usmernenie č. 1 a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa jeho zverejnenia, t. j. od 28. mája 2018.

  

Informácia o plánovanom uzavretí výzvy s kódom OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-15

 

Prílohy k výzve:

Príloha č. 1 - Formulár ŽoNFP vrátane záväzných formulárov

Príloha č. 2 - Príručka pre žiadateľa v znení Usmernenia č. 1

Príloha č. 3 - Schéma štátnej pomoci na podporu inovácií a technologického transferu v znení dodatku č. 3

Príloha č. 4 - Zoznam merateľných ukazovateľov projektu a iných údajov

Príloha č. 5 - Podmienky oprávnenosti výdavkov

Príloha č. 6 - Zoznam odvetví a produktových línií pre domény RIS3 SK

 

VÝZVA + VŠETKY PRÍLOHY v znení Usmernenia č. 1

 

Pomôcky:

Ako pracovať s výzvou a dokumentmi k výzve

Test úplnosti ŽoNFP

Odpovede na často kladené otázky (FAQ) k verejnému obstarávaniu

 

 

Dokumenty výzvy v pôvodnom znení

 

 

Informácia o spracúvaní osobných údajov

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť