Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja (kód OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-05).

Cieľom zverejnenej výzvy je podporiť projekty zamerané na dosiahnutie inovácie produktu alebo procesu (s možným doplnením o organizačnú inováciu) prostredníctvom realizácie výskumno-vývojových aktivít a zároveň obsahujúce realizáciu inovačných opatrení, t.j. praktické uplatnenie dosiahnutej inovácie a jej zavedenie do produkčného procesu, čím dôjde k zvýšeniu inovačnej úrovne v podnikoch. Podporené môžu byť projekty realizované na území celého Slovenska s výnimkou Bratislavského kraja. V rámci výzvy môžu byť podporené mikro-, malé, stredné aj veľké podniky. Oprávnenými aktivitami sú priemyselný výskum, experimentálny vývoj a realizácia inovačných opatrení. Súčasne môže byť s uvedenými činnosťami predmetom projektu aj aktivita zameraná na ochranu práv duševného vlastníctva (relevantné iba pre MSP). V rámci výzvy je možné uplatniť inštitút partnerstva, pričom pre oprávneného žiadateľa, ktorým je veľký podnik je uplatnenie inštitútu partnerstva so zapojením aspoň jedného MSP podmienkou poskytnutia príspevku.

K uzavretiu výzvy dôjde po vyčerpaní vyčlenených finančných prostriedkov alebo na základe rozhodnutia poskytovateľa z dôvodu nedostatočného dopytu zo strany žiadateľov. Informácia o uzavretí výzvy bude zverejnená na webovom sídle operačného programu.

 

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 200 000 000 EUR.

Dátum vyhlásenia výzvy:  01. 03. 2017

Typ výzvy: otvorená

 

ZRUšenie výzvy

 

INFORMAČNÉ SEMINÁRE K VÝZVE

 

USMERNENIE č. 1

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vydalo dňa 19.04.2017 Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja (kód OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-05).

Cieľom Usmernenia č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP s kódom OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-05 (ďalej len „výzva“) je úprava výzvy vo vzťahu k:

 • zadefinovaniu postupov písomnej komunikácie v procese konania o ŽoNFP prostredníctvom elektronických schránok v nadväznosti na zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) a Metodický výklad CKO č. 4 k elektronickému predkladaniu žiadostí o NFP a k spôsobu overovania vybraných podmienok poskytnutia príspevku,
 • spôsobu (forme) preukazovania splnenia podmienky poskytnutia príspevku č. 23 - Podmienka mať vysporiadané majetkovo – právne vzťahy, bez dopadu na zmenu podmienky poskytnutia príspevku,
 • spôsobu (forme) preukazovania splnenia podmienky poskytnutia príspevku č. 24 – Oprávnenosť z hľadiska preukázania súladu s požiadavkami v oblasti posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie, bez dopadu na zmenu podmienky poskytnutia príspevku,
 • spôsobu (forme) preukazovania splnenia podmienky poskytnutia príspevku č. 25 – Oprávnenosť z hľadiska preukázania súladu s požiadavkami v oblasti dopadu plánov a projektov na územia sústavy NATURA 2000, bez dopadu na zmenu podmienky poskytnutia príspevku,
 • spresneniu znenia podmienky poskytnutia príspevku č. 29. Časová oprávnenosť realizácie projektu, bez dopadu na zmenu podmienky poskytnutia príspevku,
 • spresneniu informácií týkajúcich sa požiadaviek na administratívne kapacity žiadateľa/partnera na riadenie projektu ako aj na odborné kapacity žiadateľa/partnera na realizáciu projektu,
 • doplneniu a úprave Prílohy č. 8 výzvy – Podmienky oprávnenosti výdavkov,
 • odstráneniu chýb v písaní, počítaní alebo iných zrejmých nesprávností v dokumentácii výzvy. 

Usmernením č. 1 k výzve sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.

Usmernením č. 1 k výzve sa v plnom rozsahu nahrádza:

 • dokument výzvy,
 • príloha č. 1 výzvy – časť Formulár žiadosti o NFP na Formulár žiadosti o NFP v znení Usmernenia č. 1,
 • príloha č. 1 výzvy – časť Príloha č. 1 ŽoNFP Doplňujúce údaje na Príloha č. 1 ŽoNFP Doplňujúce údaje v znení Usmernenia č. 1,
 • príloha č. 1 výzvy – časť Príloha č. 20 ŽoNFP Vyhlásenie o partnerstve na Príloha č. 20 ŽoNFP Vyhlásenie o partnerstve v znení Usmernenia č. 1,
 • príloha č. 2 výzvy – Príručka pre žiadateľa, verzia č. 1 na verziu č. 2,
 • príloha č. 8 výzvy – Podmienky oprávnenosti výdavkov na Podmienky oprávnenosti výdavkov v znení Usmernenia č. 1.

 

Usmernenie č. 1 a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia, t. j. od 19. apríla 2017.

Upozornenie pre žiadateľov

V súvislosti s aktualizáciou výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP s kódom OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-05, ktorá bola vykonaná dňa 19.04.2017 na základe Usmernenia č. 1 k výzve, si dovoľujeme upozorniť žiadateľov, že vykonaná aktualizácia výzvy má dopad na zmenu formuláru žiadosti o poskytnutie ŽoNFP s tým, že systém ITMS2014+ neumožní žiadateľom odoslať žiadosti o poskytnutie NFP, ktoré boli žiadateľmi vytvorené a rozpracované pred aktualizáciou výzvy. Zároveň systém ITMS2014+ upozorní žiadateľov prostredníctvom „chybového hlásenia“ na potrebu opätovného vytvorenia ŽoNFP.

 

Prílohy k výzve:

 

Príloha č. 1 – Žiadosť o poskytnutie NFP (vrátane záväzných formulárov) v znení Usmernenia č. 1

Príloha č. 2 - Príručka pre žiadateľa v znení Usmernenia č. 1

Príloha č. 3 –Schéma štátnej pomoci na podporu inovácií a technologického transferu v znení dodatku č. 2

Príloha č. 4 - Schéma štátnej pomoci na podporu inovácií prostredníctvom projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja

Príloha č. 5 - Zoznam merateľných ukazovateľov projektu a iných údajov

Príloha č. 6 - Predbežná informácia pre žiadateľov o NFP

Príloha č. 7 - Identifikácia synergie a komplementarity

Príloha č. 8 - Podmienky oprávnenosti výdavkov v znení Usmernenia č. 1

Príloha č. 9 - Špecializačné priority v zmysle RIS3 SK

 

VÝZVA + VŠETKY PRÍLOHY

 

Pomôcky:

Test úplnosti ŽoNFP

Test splnenia podmienky poskytnutia príspevku č. 14 (pre žiadateľa/partnera)

ODPOVEDE NA ČASTO KLADENÉ OTÁZKY (FAQ)

 

Dokumenty výzvy v pôvodnom znení

 

UPOZORNENIE PRE ŽIADATEĽOV – Odstránenie zrejmej chyby v záväznom formulári podrobného rozpočtu projektu (Príloha č. 12 žiadosti o NFP) v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP s kódom OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-05

 

Dovoľujeme si upozorniť žiadateľov, že v rámci dokumentácie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP s kódom OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-05, ktorá bola vyhlásená dňa  1. 3. 2017, bola v záväznom formulári podrobného rozpočtu projektu (príloha č. 12 žiadosti o NFP) odstránená zrejmá chyba. V podrobnom rozpočte projektu, v pracovnom hárku s názvom „Konsolidovaný rozpočet“ bola odstránená chyba pri automatickom zadávaní intenzity pomoci v rámci hlavnej aktivity – Experimentálny vývoj. Z uvedeného dôvodu upozorňujeme žiadateľov, aby pre účely vypracovania prílohy č. 12 ŽoNFP – Podrobný rozpočet projektu použili záväzný formulár podrobného rozpočtu projektu po odstránení zrejmej chyby, t.j. zverejnený dňa 21.3.2017 v rámci prílohy č. 1 výzvy – Formulár ŽoNFP (vrátane záväzných formulárov).

 

 

 

Informácia o spracúvaní osobných údajov

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť