Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci domény Priemysel pre 21. storočie (kód OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-12).

Cieľom zverejnenej výzvy je podporiť projekty zamerané na dosiahnutie inovácie produktu alebo procesu (s možným doplnením o organizačnú inováciu) prostredníctvom realizácie výskumno – vývojových aktivít a zároveň obsahujúce realizáciu inovačných opatrení, t.j. praktické uplatnenie dosiahnutej inovácie a jej zavedenie do produkčného procesu, čím dôjde k zvýšeniu inovačnej úrovne v podnikoch. Podporené podniky musia pôsobiť v niektorom z hlavných odvetví, ktorými je charakterizovaná doména Priemysel pre 21. storočie, alebo v niektorom z odvetví reprezentujúcich funkčné väzby existujúce v rámci príslušného hlavného odvetvia. Podporené môžu byť projekty realizované na území celého Slovenska s výnimkou Bratislavského kraja. V rámci výzvy môžu byť podporené mikro-, malé, stredné aj veľké podniky, ako aj výskumné organizácie, pričom oprávnenými aktivitami sú priemyselný výskum, experimentálny vývoj a realizácia inovačných opatrení. Súčasne môže byť s uvedenými činnosťami predmetom projektu aj aktivita relevantná iba pre MSP a zameraná na ochranu práv duševného vlastníctva.  V rámci výzvy je možné uplatniť inštitút partnerstva, pričom pre oprávneného žiadateľa, ktorým je veľký podnik je uplatnenie inštitútu partnerstva so zapojením aspoň jedného MSP podmienkou poskytnutia príspevku. Na výzvu je vyčlenených celkovo 82 mil. EUR.

K uzavretiu výzvy dôjde po vyčerpaní vyčlenených finančných prostriedkov alebo na základe rozhodnutia poskytovateľa z dôvodu nedostatočného dopytu zo strany žiadateľov. Informácia o uzavretí výzvy bude zverejnená na webovom sídle operačného programu.

 

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 82 000 000 EUR.

Dátum vyhlásenia výzvy:  15. 12. 2017

Typ výzvy: otvorená

  

Informačné semináre

 

USMERNENIE č. 1

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie dňa 26.02.2018 vydalo Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „ŽoNFP“) zameranej na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja  (kód OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-12).

Usmernením č. 1 k výzve sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.

Usmernením č. 1 k výzve sa v plnom rozsahu nahrádza:

 • výzva,
 • príloha č. 1 výzvy – Formulár ŽoNFP,
 • príloha č. 2 výzvyPríručka pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-12,
 • príloha č. 5 výzvy - Zoznam merateľných ukazovateľov projektu a iných údajov,
 • príloha č. 6 výzvy - Podmienky oprávnenosti výdavkov,
 • formulár prílohy č. 5 ŽoNFPDokumentácia k oprávneným výdavkom.

Usmernenie č. 1 a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia, t. j. od 26. februára 2018.

 

USMERNENIE č. 2

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vydalo dňa 29. 3. 2018 Usmernenie č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „ŽoNFP“) zameranej na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja (kód OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-12).

Cieľom Usmernenia č. 2 k výzve na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja s kódom OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-11 (ďalej len „usmernenie č. 2“) je oprava zjavných chýb v písaní a zároveň úprava spôsobu preukazovania splnenia podmienky poskytnutia príspevku č. 23 - Podmienka mať vysporiadané majetkovo-právne vzťahy z dôvodu potreby minimalizovať riziká súvisiace s realizovateľnosťou a udržateľnosťou projektov vzhľadom na skutočnosť, že k reálnemu preukazovaniu splnenia predmetnej podmienky poskytnutia príspevku dochádza až v druhej fáze realizácie projektu.

Usmernením č. 2 k výzve sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.

Usmernením č. 2 k výzve sa v plnom rozsahu nahrádza:

- príloha č. 2 výzvy – Príručka pre žiadateľa, verzia č. 2 na verziu č. 3,

- formulár prílohy č. 7 ŽoNFP – Ukazovatele finančnej situácie žiadateľa/partnera.

Usmernenie č. 2 a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia, t. j. od 29. marca 2018.

 

USMERNENIE č. 3

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie dňa 25. 4. 2018 vydalo Usmernenie č. 3 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „ŽoNFP“) zameranej na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja (kód OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-12).

Cieľom Usmernenia č. 3 k výzve na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja s kódom OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-12 (ďalej len „usmernenie č. 3“) je:

 • doplnenie záväzných formulárov prílohy č. 1, 7 a 8 ŽoNFP o identifikáciu subjektu, ktorý príslušnú prílohu ŽoNFP vypracováva,
 • úprava zásad pre výber merateľných ukazovateľov projektu a pre stanovenie ich cieľových hodnôt a zároveň doplnenie zoznamu merateľných ukazovateľov projektu.

Usmernením č. 3 k výzve sa v plnom rozsahu nahrádza:

 • záväzný formulár prílohy č. 1 ŽoNFP - Finančná analýza,
 • záväzný formulár prílohy č. 7 ŽoNFP - Ukazovatele finančnej situácie žiadateľa/partnera,
 • záväzný formulár prílohy č. 8 ŽoNFP - Test podniku v ťažkostiach,
 • príloha č. 5 výzvy – Zoznam merateľných ukazovateľov projektu a iných údajov.

Usmernením č. 3 k výzve sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.

Usmernenie č. 3 a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia, t. j. od 25. apríla 2018.

 

 

Prílohy k výzve:

Príloha č. 1 - Žiadosť o NFP (vrátane záväzných formulárov) v znení Usmernenia č. 3

Príloha č. 2 - Príručka pre žiadateľa  o NFP v znení Usmernenia č. 2

Príloha č. 3 - Schéma štátnej pomoci na podporu inovácií a technologického transferu v znení Dodatku č. 3

Príloha č. 4 - Schéma štátnej pomoci na podporu inovácií prostredníctvom projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v znení Dodatku č. 1

Príloha č. 5 - Zoznam merateľných ukazovateľov projektu a iných údajov v znení Usmernenia č. 3

Príloha č. 6 - Podmienky oprávnenosti výdavkov v znení Usmernenia č. 1

Príloha č. 7 - Produktové línie pre doménu Priemysel pre 21. storočie RIS3 SK

 

VÝZVA + VŠETKY PRÍLOHY v znení Usmernenia č. 3

 

Pomôcky:

Test úplnosti ŽoNFP

Informácia o osvedčení o spôsobilosti vykonávať VaV

Odpovede na často kladené otázky (FAQ) - doplnené

Odpovede na často kladené otázky (FAQ) k verejnému obstarávaniu

 

 

 

Dokumenty výzvy v pôvodnom znení

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť