Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR (RIS 3 SK) predstavuje koherentný rámec pre mobilizáciu nástrojov, politík a pre koordinované konanie v podpore výskumu, vývoja a inovácií. Podpora rastu a konkurencieschopnosti, najmä riešenie hlboko zakorenených nerovnováh, ako aj pokrok v štrukturálnych reformách zameraných na uvoľnenie domáceho rastového potenciálu, okrem iného aj otvorením hospodárskej súťaže v oblasti sieťových odvetví, podpora digitálneho hospodárstva, využívanie potenciálu ekologického hospodárstva, odstránenie neopodstatnených obmedzení voči poskytovateľom služieb a uľahčenie začiatku podnikania je podmienkou pre zvýšenie konkurencieschopnosti EÚ v globálnej konkurencii.

  • Poznatkami k prosperite – Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR (SK, ENG)
  • Implementačný plán Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky (SK, ENG)

 

Strategický dokument pre splnenie ex ante kondicionality 1.1

  • Strategický dokument pre splnenie ex ante kondicionality 1.1 (SK)

 

Akčný plán implementácie Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR na roky 2014-2016 je prvým z dokumentov usmerňujúcich implementáciu RIS3. Popisuje rozsiahly súbor komplexných, systémových a procesných, zmien s opatreniami, sústreďujúcimi sa na splnenie zostávajúcich nesplnených kritérií tematických ex ante kondicionalít 1.1 a 1.2 pre splnenie tematického cieľa 1 Posilnenie výskumu, technologického rozvoja a inovácií, čím sa mala zabezpečiť úspešnosť implementácie RIS3 SK. Dokument bol schválený Radou vlády SR pre vedu, techniku a inovácie dňa 4.9.2015, no pred jeho predložením vláde SR došlo v roku 2016 k jeho rozdeleniu na dve časti: Strategický dokument pre splnenie ex ante kondicionality 1.1 a Národný plán využitia a rozvoja výskumnej infraštruktúry (SK Roadmap 2016).

  • Akčný plán implementácie Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR na roky 2014-2016 (SK, ENG)

 

Dlhodobé strategické programy výskumu a vývoja rozvíjajú výskumné podtémy v rámci každej z piatich oblastí špecializácie RIS3 z pohľadu dostupných vedeckých a výskumných kapacít: materiálový výskum a nanotechnológie, informačno-komunikačné technológie, biotechnológie a biomedicína, pôdohospodárstvo a životné prostredie, vrátane moderných chemických technológií šetrných k životnému prostrediu, a udržateľná energetika a energie. Súčasne identifikujú a špecifikujú prepojenia na hospodárske oblasti špecializácie a perspektívne oblasti špecializácie.

Programy, výsledok partnerského dialógu akademickej a podnikateľskej sféry, boli schválené dňa 18.12.2015 na spoločnom zasadnutí Rady Výskumnej agentúry a Rady Technologickej agentúry.

  • Strategický program výskumu a vývoja pre materiálový výskum a nanotechnológie (SK, ENG)
  • Strategický program výskumu a vývoja pre informačno-komunikačné technológie (SK, ENG)
  • Strategický program výskumu a vývoja pre biotechnológie a biomedicínu (SK, ENG)
  • Strategický program výskumu a vývoja pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, vrátane moderných chemických technológií šetrných k životnému prostrediu (SK, ENG)
  • Strategický program výskumu a vývoja pre oblasť udržateľnej energetiky a energie (SK, ENG)

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť