V operačnom programe Integrovaná infraštruktúra pokrývajú oblasti výskumu, vývoja a inovácií prioritné osi 9 – 12. Tie vychádzajú svojím zameraním, štruktúrou a obsahom aktivít priamo z analýzy potrieb a rozvojového potenciálu, ako aj očakávaných výsledkov definovaných v Partnerskej dohode SR na roky 2014 – 2020. Zároveň reflektuje zásady štátnych politík v oblasti vzdelávania, výskumu, vývoja a inovácií, ktoré sú obsiahnuté v Národnom programe reforiem SR.

Pre oblasť výskumu vývoja a inovácií je kľúčovým implementačným nástrojom stratégie "Poznatkami k prosperite – Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky"  ("RIS3 SK"). 

 

Operačný program Integrovaná infraštruktúra - programový dokument

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť