Hodnotenie je často postavené na údajoch z monitorovacieho systému, popri rôznych sekundárnych zdrojoch údajov a informácií. Úlohou hodnotenia je poskytnúť reflexiu na výkon/implementáciu operačného programu v hlbšom kontexte.

Základom funkčného systému monitorovania je prepojenie vhodne nastaveného systému merateľných ukazovateľov (indikátorov), zberu a agregovania dát z najnižšej úrovne s monitorovaním pokroku v rámci jednotlivých projektov na báze monitorovacích správ.

Monitorovacie správy budú obsahovať okrem základných popisov postupu v implementácii projektu aj kvalitatívne zhodnotenie pokroku zo strany prijímateľov. 

 

Správy z realizovaných hodnotení Plánu hodnotení OP VaI /OP II časť VaI   

    

 

 

 

 plán hodnotení operačného programu integrovaná infraštruktúra

 SÚHRNNÁ SPRÁVA O AKTIVITÁCH A VÝSLEDKOCH HODNOTENÍ OPVAI ZA ROK 2015

 súhrnná správa o aktivitách a výsledkoch hodnotení opvai za rok 2016

SÚHRNNÁ SPRÁVA O AKTIVITÁCH A VÝSLEDKOCH HODNOTENÍ OPVAI ZA ROK 2017

SÚHRNNÁ SPRÁVA O AKTIVITÁCH A VÝSLEDKOCH HODNOTENÍ OPVAI ZA ROK 2018

SÚHRNNÁ SPRÁVA O AKTIVITÁCH HODNOTENiA A VÝSLEDKOCH HODNOTENÍ OPII ZA ROK 2019
       (ČASŤ VAI)

 SÚHRNNÁ SPRÁVA O AKTIVITÁCH HODNOTENIA A VÝSLEDKOCH HODNOTENÍ OPII ZA ROK 2020 
       (ČASŤ VAI)

 SÚHRNNÁ SPRÁVA O AKTIVITÁCH HODNOTENIA A VÝSLEDKOCH HODNOTENÍ OPII ZA ROK 2021 
       (ČASŤ VAI)

 SÚHRNNÁ SPRÁVA O AKTIVITÁCH HODNOTENIA A VÝSLEDKOCH HODNOTENÍ OPII ZA ROK 2022 
       (ČASŤ VAI)

 

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť