Usmernenie pre prijímateľov k uplatneniu preddavkových platieb v rámci dopytovo - orientovaných projektov v gescii MH SR_4.0 - zverejnené dňa 19.12. 2022

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť