Dňom 17.2.2020  nadobudol platnosť nový Manuál pre informovanie a komunikáciu operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Aktualizovanú verziu Manuálu pre informovanie a komunikáciu, verziu 2.2, vydal riadiaci orgán k termínu 15.12.2021.

Manuál je určený prijímateľom, ktorí získali nenávratný finančný príspevok z Európskych štrukturálnych a investičných fondov v Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra a taktiež pre prijímateľov v bývalom operačnom program Výskum a inovácie. Slúži na zadefinovanie minimálnych štandardov a jednotného postupu v oblasti informovania a komunikácie. Jeho obsahom sú povinnosti v oblasti informovania a komunikácie o projektoch realizovaných za pomoci prostriedkov z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.

 

Všetky aktuálne logá nájdete zverejnené TU

Vzory MH SR:

Vzor plagátu OPII

Vzor informácie na web

Metodický pokyn CKO (Centrálny koordinačný orgán) č. 16 pre informovanie a komunikáciu Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) definuje náležitosti informačných a komunikačných opatrení v oblasti informovania a komunikácie, ktoré sú nad rámec Systému riadenia EŠIF, alebo vzory a pomocné materiály, ktoré pokrývajú oblasť informovania a komunikácie. Určuje zadefinovanie minimálnych štandardov a jednotných postupov v oblasti informovania a komunikácie o Európskej únii a operačných programoch, záväzných pre všetky riadiace orgány a pre všetky procesy riadenia EŠIF a proces monitorovania a hodnotenia.

 

Infoservis MH SR

TV spoty OP VaI:

 

 

 

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť