15. decembra 2017

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vyhlásilo výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zamerané na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v doménach:

 

  • Dopravné prostriedky pre 21. storočie (kód OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-11);
  • Priemysel pre 21. storočie (kód OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-12);
  • Zdravé potraviny a životné prostredie (kód OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-13).

 

Cieľom zverejnených výziev je podporiť projekty zamerané na dosiahnutie inovácie produktu alebo procesu (s možným doplnením o organizačnú inováciu) prostredníctvom realizácie výskumno – vývojových aktivít a zároveň obsahujúce realizáciu inovačných opatrení, t.j. praktické uplatnenie dosiahnutej inovácie a jej zavedenie do produkčného procesu, čím dôjde k zvýšeniu inovačnej úrovne v podnikoch.

Podporené môžu byť projekty realizované na území celého Slovenska s výnimkou Bratislavského kraja. V rámci výziev môžu byť podporené mikro-, malé, stredné aj veľké podniky, ako aj výskumné organizácie, pričom oprávnenými aktivitami sú priemyselný výskum, experimentálny vývoj a realizácia inovačných opatrení. Súčasne môže byť s uvedenými činnosťami predmetom projektu aj aktivita relevantná iba pre MSP a zameraná na ochranu práv duševného vlastníctva.  V rámci výziev je možné uplatniť inštitút partnerstva, pričom pre oprávneného žiadateľa, ktorým je veľký podnik je uplatnenie inštitútu partnerstva so zapojením aspoň jedného MSP podmienkou poskytnutia príspevku.

Ministerstvo hospodárstva SR týmito výzvami pokračuje vo vyhlasovaní výziev v tzv. zjednodušenom režime. V snahe o čo najvýraznejšie zníženie administratívnej záťaže na strane žiadateľov, prípadne partnerov boli vo výzvach uplatnené viaceré zjednodušenia zahŕňajúce okrem iného možnosť predkladania žiadostí s prílohami už len elektronicky, maximálne možné zníženie počtu povinných príloh žiadostí, pričom v súlade s pravidlom „jedenkrát a dosť“ sa nepredkladajú žiadne potvrdenia vydávané verejnými úradmi (napr. zo zdravotných poisťovní, Sociálnej poisťovne), t.j. všetko, čo si poskytovateľ dokáže overiť vo verejne dostupných registroch, si overí bez potreby preukazovať to zo strany žiadateľa/partnera. K zjednodušeniu a sprehľadneniu práce s výzvami by okrem zníženia počtu povinných príloh žiadostí mala napomôcť aj celková koncepcia dokumentácie výzvy v užívateľsky priateľskom formáte s využitím preddefinovaných formulárov vybraných príloh alebo testu úplnosti žiadosti ako pomôcky pre žiadateľa s cieľom minimalizovať formálne nedostatky projektu.

 

V rámci výziev sú vyčlenené finančné prostriedky vo výške:               

48 000 000 EUR pre doménu Dopravné prostriedky pre 21. storočie;

82 000 000 EUR pre doménu Priemysel pre 21. storočie;

34 000 000 EUR pre doménu Zdravé potraviny a životné prostredie

 

Dátum vyhlásenia výziev:  15.12.2017

Typ výziev: otvorené

 

Pre kompletné informácie k výzvam spolu s ich prílohami kliknite SEM.

Zároveň na webovom sídle TU sú zverejnené dokumenty, ktoré sú relevantné aj pre predmetné výzvy.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť