13. júna 2018

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vydalo dňa 13. 6. 2018 aktualizované znenie Vyhlásenia na kvalifikovanie sa ako MSP, ako aj aktualizovaný príklad jeho vyplnenia.

S cieľom zjednodušiť pre žiadateľov vypĺňanie Vyhlásenia na kvalifikovanie sa ako MSP (ďalej len „vyhlásenie“) a znížiť chybovosť pri jeho vypĺňaní bol na webovom sídle www.opvai.sk v časti Dokumenty/Metodické dokumenty v gescii MH SR, v rámci dokumentu Vyhlásenie o veľkosti podniku - verzia 1.1 zverejnený automatizovaný formulár vyhlásenia, ktorý na základe zadaných údajov:

  • určí typ žiadajúceho podniku (t. j. či ide o samostatný podnik, partnerský podnik alebo prepojený podnik);
  • určí kategóriu podniku (mikro, malý, stredný, veľký podnik);
  • vykoná matematické operácie (napr. výpočet podielov pri partnerských podnikoch) a načíta údaje do sumarizačných tabuliek.

V rámci aktualizovaného znenia vyhlásenia sa zároveň v rámci inštrukcie k vyplneniu formulára doplnilo jednotné usmernenie k zadávaniu informácií o spoločníkoch/akcionároch v posudzovanom podniku.

V nadväznosti na vypracovanie automatizovaného formulára vyhlásenia, ako aj v súvislosti s usmernením Európskej komisie k posudzovaniu MSP, bol zároveň na webovom sídle www.opvai.sk v časti Dokumenty/Metodické dokumenty v gescii MH SR, v rámci dokumentu Modelové vyhlásenie na kvalifikovanie sa ako MSP – príklad- verzia 2.0  zverejnený aktualizovaný príklad vyplnenia vyhlásenia.

Aktualizované vyhlásenie vrátane príkladu jeho vyplnenia sú účinné odo dňa zverejnenia, t. j. od 13. 6. 2018.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť