29. septembra 2016

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán (SO) Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky si Vám dovoľuje oznámiť, že dňom 29.09.2016 RUŠÍ  výzvu na predkladanie ŽoNFP na fázované projekty Univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier (II. fáza) pre menej rozvinuté regióny (OPVaI-VA/DP/2015/1.1.3-01)výzvu na predkladanie ŽoNFP na fázované projekty Univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier (II. fáza) pre rozvinutejší región (OPVaI-VA/DP/2015/2.1.1-01).

SO pristupuje k zrušeniu výzvy v súlade s ustanovením § 17 ods. 8 zákona č. 292/2014 o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov z dôvodu vzniku objektívnych dôvodov, pre ktoré nie je možné financovať projekty na základe výzvy - späťvzatie všetkých predložených žiadostí o NFP zo strany žiadateľov pred vydaním rozhodnutia.

Žiadosti o NFP predložené do dátumu zrušenia výzvy budú vrátené späť žiadateľom.

 

Informácie o zrušení výziev nájdete v časti VÝZVY, ako aj kliknutím na nasledovné odkazy:

- Informácia o zrušení výzvy OPVaI-VA/DP/2015/1.1.3-01

- Informácia o zrušení výzvy OPVaI-VA/DP/2015/2.1.1-01

 

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť