25. apríla 2018

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie oznamuje, že dňom 25.apríla 2018 ruší výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) na podporu medzinárodných teamingových výskumných centier mimo Bratislavského kraja s kódom OPVaI-VA/DP/2017/1.1.3-03 a výzvu na predkladanie ŽoNFP na podporu medzinárodných teamingových výskumných centier v Bratislavskom kraji s kódom OPVaI-VA/DP/2017/2.1.1-03.

 

Kompletnú informáciu nájdete tu:

Informácia pre žiadateľov o zrušení výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu medzinárodných teamingových výskumných centier v Bratislavskom kraji

Informácia pre žiadateľov o zrušení výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu medzinárodných teamingových výskumných centier mimo Bratislavského kraja

Žiadosti o NFP predložené k dátumu zrušenia výzvy, o ktorých ku dňu zrušenia výzvy nebolo rozhodnuté, budú vrátené späť žiadateľom.

 

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť