11. januára 2018

Vláda Slovenskej republiky na svojom zasadnutí dňa 10.01.2018 prerokovala a schválila materiál „Zmena operačného programu Výskum a inovácie na programové obdobie 2014 – 2020, verzia 3.0“. Materiál obsahuje zmeny, ktoré boli vykonané v operačnom programe Výskum a inovácie na programové obdobie 2014 - 2020 s cieľom reagovať na nové skutočnosti, ktoré vyplynuli z procesu implementácie OP VaI. Ich cieľom je prispôsobiť programový dokument aktuálnym podmienkam a požiadavkám implementačnej praxe, a tiež vytvorenie podmienok na efektívnejšie poskytovanie podpory a zvýšenie absorpčnej kapacity OP VaI. Predmetom úpravy (revízie) je doplnenie kategórií oprávnených žiadateľov, doplnenie príkladov aktivít v rámci špecifického cieľa 4.1.1, úprava popisu niektorých príkladov aktivít v rámci iných špecifických cieľov, presnejšie definovanie určitých cieľových skupín a úpravy v oblasti ukazovateľov. Schválený materiál má tiež identifikovaný pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie a na malé a stredné podniky (MSP), keďže navrhovanou zmenou dochádza k rozšíreniu aktivít na podporu MSP v Bratislavskom kraji. Schválenie aktuálnej zmeny OP VaI je podmienkou na spustenie pripravených výziev a národných projektov a zabezpečenie plynulej implementácie OP VaI.

Materiál programu rokovania: Zmena operačného programu Výskum a inovácie na programové obdobie 2014 – 2020, verzia 3.0 si môžete pozrieť tu.

 

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť