25. augusta 2021

Ministerstvo hospodárstva SR ako poskytovateľ zverejňuje hromadnú zmenu zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v súlade s ust. § 59 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorou pristupuje k zmene prílohy č. 4 zmluvy - Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO a súčasne k zmene článku 3 odsek 2 prílohy č. 1 zmluvy – Všeobecné zmluvné podmienky, a to s platnosťou pre výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre dopytovo-orientované projekty v gescii MH SR, ktoré boli vyhlásené do 25. 2. 2020.

Bližšie informácie k Hromadnej zmene č. 1 nájdete TU.

Hromadná zmena sa realizuje oznámením zmeny prijímateľovi a jej účinnosť nastáva odoslaním oznámenia poskytovateľa prijímateľovi. 

Hromadná zmena č. 1 vychádza zo zmeny zmluvy v čase krízovej situácie zo dňa 9. 6. 2021 zverejnenej Centrálnym koordinačným orgánom s názvom „Zmena zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku počas krízovej situácie zverejnená dňa 9. 6. 2021 centrálnym koordinačným orgánom s poradovým číslom 1“, ktorá je k dispozícii na web stránke TU.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť