7. novembra 2018

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie s cieľom zrýchliť čerpanie finančných prostriedkov a zabezpečiť plnenie čiastkových cieľov finančných ukazovateľov výkonnostného rámca operačného programu Výskum a inovácie vzťahujúcich sa k roku 2018 zavádza pre prijímateľov možnosť využitia preddavkových platieb.

Z tohto dôvodu MH SR vydáva Usmernenie pre prijímateľov k uplatneniu preddavkových platieb v rámci dopytovo-orientovaných projektov v gescii Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.

Prijímateľ môže využiť inštitút preddavkových platieb v obchodných vzťahoch s dodávateľom, pričom k úhrade finančných prostriedkov zo strany prijímateľa v prospech dodávateľa dochádza pred dodaním dohodnutých tovarov/ poskytnutím služieb alebo vykonaním stavebných prác.

Vzhľadom na účel tohto usmernenia je využitie preddavkových platieb časovo obmedzené a je možné ho využiť iba v prípade, že prijímateľ uhradí preddavkovú platbu dodávateľovi najneskôr do 31. decembra 2018.

V súvislosti so zavedením preddavkových platieb zároveň dochádza k aktualizácii nasledujúcich dokumentov:

  • Príručky k procesu VO pre dopytovo-orientované projekty a národné projekty OP VaI v gescii MH SR pre postupy zadávania zákaziek po 17. 04. 2016
  • Usmernenia pre prijímateľov k zabezpečeniu pohľadávky poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v rámci dopytovo – orientovaných projektov
  • Príručky pre prijímateľa pre dopytovo-orientované projekty v gescii MH SR

V rámci Príručky pre prijímateľa pre dopytovo-orientované projekty v gescii MH SR boli zároveň vykonané aj ďalšie úpravy týkajúce sa:

  • výstupov kontroly monitorovania projektov
  • definovania výdavkov vykazovaných prostredníctvom paušálnej sumy
  • úpravy overovania dokumentácie prijímateľov zo strany Poskytovateľa cez verejne dostupné registre
  • špecifikácie skončenia alebo premiestnenia výrobnej činnosti mimo oprávnené miesto realizácie projektu
  • sankčného mechanizmu
  • oznamovacej povinnosti ukončenia realizácie aktivít projektu.

Všetky uvedené dokumenty sú účinné odo dňa ich zverejnenia, t. j. od 7. 11. 2018 a ich úplné znenie nájdete TU.  

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť