16. augusta 2022

MŠVVaŠ SR zverejnilo Vzor zmluvy o NFP k Výzve na podporu nepodnikateľských a podnikateľských výskumno-vývojových kapacít v doménach inteligentnej špecializácie RIS3 SK s kódom OPII-VA/DP/2021/9.3-01.

 Rozsah vykonaných zmien:

·         Zmluvy o poskytnutí NFP – zmeny v čl. 5.1 + časť prílohy;

·         príloha č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP – VZP – zmeny v čl.1, čl. 18;

·         Harmonogram finančnej realizácie aktivít projektu – nová príloha.

Vzor zmluvy o NFP je účinný od 15.8.2022. Aktualizovanú Zmluvu o NFP nájdete priamo pri výzve: https://www.opvai.sk/sk/vyzvy/m%C5%A1vva%C5%A1-sr/dopytovo-orientovane-projekty/opii-vadp202193-01/

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť