1. februára 2017

Všetky prijaté žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) v rámci výzvy na podporu Priemyselných výskumno-vývojových centier v oblastiach špecializácie RIS3 SK (kód OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-02), ktoré splnili podmienky administratívneho overenia, sú v závere procesu odborného hodnotenia.

Žiadateľom v prípade výzvy zameranej na podporu Dlhodobého strategického výskumu a vývoja v oblastiach špecializácie RIS3 SK z hľadiska dostupných vedeckých a výskumných kapacít SR (kód OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-03) agentúra pred koncom roka 2016 rozoslala výzvy na doplnenie chýbajúcich náležitostí ŽoNFP a čaká na doručenie dožiadaných materiálov. O vývoji procesu odborného hodnotenia, ktorého začiatok závisí aj od dátumu doručenia dožiadaných materiálov a následného ukončenia administratívneho overovania, bude Výskumná agentúra informovať na svojom webovom sídle.

Prehľad prijatých ŽoNFP oboch výziev je v tabuľke.

Odporúčame Vám sledovať webové sídlo VA www.vyskumnaagentura.skwww.opvai.sk.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť