4. decembra 2017

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre operačný program Výskum a inovácie (ďalej aj „MŠVVaŠ SR“ alebo „RO OP VaI“), vyhlasuje Vyzvanie na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na horizontálnu podporu účasti SR v Európskom výskumnom priestore s kódom OPVaI-RO/NP/2017/1.1.2-01. 

Strategickým cieľom národného projektu je vytvorenie funkčného systému odbornej podpory účasti slovenských inštitúcií z verejného sektora a podnikov v európskom výskumnom priestore a európskych výskumných a inovačných programoch, najmä v rámci programu Horizont 2020 a to najmä prostredníctvom aktivít Styčnej kancelárie pre výskum a vývoj v Bruseli (ďalej len "SLORD"), resp. doplnkovými aktivitami národných kontaktných bodov pre EÚ program Horizont 2020.

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na vyzvanie je 1 782 019,90 EUR.

 

Typ vyzvania: uzavreté

Dátum vyhlásenia: 04. 12. 2017

Dátum uzavretia: 31. 01. 2018

Pre kompletné informácie k predmetnému vyzvaniu spolu s prílohami kliknite SEM.

 

Zároveň spolu s vyzvaním OPVaI-RO/NP/2017/1.1.2-01 vyhlásilo MŠVVaŠ SR tiež výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadosti o nenávratný finančný príspevok predloženej v rámci vyzvania na realizáciu národného projektu zameraného na horizontálnu podporu účasti SR v Európskom výskumnom priestore

Podrobnosti sú uvedené priamo vo výzve, ktorej súčasťou je aj prihláška do Databázy odborných hodnotiteľov žiadostí o NFP.

 

Prioritná os: PO1 – Podpora výskumu, vývoja a inovácií

Investičná priorita: 1.1 – Rozšírenie výskumnej a inovačnej infraštruktúry a kapacít na rozvoj excelentnosti v oblasti výskumu a inovácií a podpora kompetenčných centier,  najmä takýchto centier európskeho záujmu

Špecifický cieľ: 1.1.2 – Zvýšenie účasti SR v projektoch medzinárodnej spolupráce

 

Dátum vyhlásenia výzvy:  04. 12. 2017

Dátum uzávierky výzvy: otvorená

Pre kompletné informácie k výzve spolu s prílohami kliknite SEM.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť